Home Bài tập ngữ pháp Bài tập thì quá khứ hoàn thành kèm đáp án chi tiết

Bài tập thì quá khứ hoàn thành kèm đáp án chi tiết

Bài tập thì quá khứ hoàn thành từ cơ bản đến nâng cao

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh là một dạng thì thường gặp nhưng cũng khá phức tạp. Trong bài viết này, Học ngữ pháp sẽ giải thích cụ thể thì quá khứ hoàn thành là gì, cấu trúc của nó ra sao và đưa ra một số ví dụ cụ thể để các bạn làm quen với cách sử dụng nó trong câu. Ngoài ra là các bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án từ cơ bản đến nâng cao. Cùng tham khảo và luyện tập các bài tập này ngay nhé!

I. Lý thuyết cơ bản về thì quá khứ hoàn thành

1. Khái niệm về thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành (past perfect tense) được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra trước một hành động hay sự kiện khác trong quá khứ.Trong đó, hành động xảy ra trước ta dùng quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau sẽ chia ở thì quá khứ đơn.

Ví dụ:

 • I had finished my homework before going to bed last night. (Tôi đã làm xong bài tập về nhà trước khi đi ngủ tối qua.)
 • Mina had eaten dinner when you called her. (Mina đã ăn tối khi bạn gọi cho cô ấy.)

Khái niệm về thì quá khứ hoàn thành

2. Cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành

2.1. Cấu trúc thể khẳng định

Cấu trúc: S + had + VpII

Trong đó:

 • S (Subject): Chủ ngữ của câu, là đối tượng thực hiện của động từ. Chủ ngữ có thể là danh từ, đại từ hoặc mệnh đề.
 • had: Động từ có nghĩa “có, sở hữu”. Đây là động từ trong thì quá khứ của have.
 • VpII (Verb past participle): Động từ chính ở dạng quá khứ phân từ, thường kết thúc bằng ed hay en. Diễn tả hành động/ trạng thái xảy ra trước hành động khác được nhắc tới.

Ví dụ:

 • I had finished my work. (Tôi đã hoàn thành công việc của mình.)
 • They had gone to the park. (Họ đã đi đến công viên.)

Cấu trúc thể khẳng định của thì quá khứ hoàn thành

2.2. Cấu trúc thể phủ định

Cấu trúc: S + had not + VpII 

Trong đó:

 • S (Chủ ngữ): Chủ ngữ của câu, có thể là danh từ, đại từ hoặc mệnh đề thực hiện hành động của động từ.
 • had not: Trợ động từ “had” ở thì quá khứ kết hợp với phủ định “not”, có thể viết tắt hadn’t.
 • VpII (Past Participle Verb): Động từ chính ở dạng quá khứ phân từ, thường kết thúc bằng “-ed” hoặc “-en”. Nó diễn tả một hành động đã hoàn thành hoặc một trạng thái tồn tại trước một hành động khác trong quá khứ được đề cập trong câu.

Ví dụ:

 • We had not finished cleaning the house before our guests arrived. (Chúng tôi chưa dọn dẹp xong nhà thì khách đã đến.)
 • Sally had not eaten dinner by the time her parents got home from work. (Sally vẫn chưa ăn tối khi bố mẹ cô đi làm về.)

Cấu trúc thể phủ định của thì quá khứ hoàn thành

3. Cách dùng của thì quá khứ hoàn thành

Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect Tense) được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Dưới đây là các trường hợp phổ biến mà chúng ta sử dụng thì Quá Khứ Hoàn Thành:

 • Diễn tả hành động xảy ra trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ:
  • I had finished my work before my boss arrived. (Tôi đã hoàn thành công việc của mình trước khi sếp đến.)
 • Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ:
  • Anna had already left when I got to the party. (Anna đã rời đi khi tôi đến bữa tiệc.)
 • Diễn tả một hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ, nhưng không đề cập đến thời điểm cụ thể:
  • Mina had read the book before watching the movie. (Mina đã đọc sách trước khi xem phim.)
 • Diễn tả một hành động đã hoàn thành trước một sự kiện khác trong quá khứ:
  • The plane had taken off before the storm hit. (Máy bay đã cất cánh trước khi cơn bão đổ bộ.)
 • Diễn tả một hành động đã không xảy ra trong quá khứ, dùng để biểu thị sự tiếc nuối, hối tiếc:
  • James wish he had studied harder for the exam. (James ước anh ấy đã học chăm chỉ hơn cho kỳ thi.)

4. Dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ hoàn thành

Việc ghi nhớ dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành sẽ giúp bạn làm tốt bài tập về thì này. Dưới đây là một số trạng từ thường xuất hiện trong câu có sử dụng thì quá khứ hoàn thành mà bạn cần nắm:

 • By the time (trước khi): thường đi kèm với  quá khứ hoàn thành để diễn tả sự hoàn thành của một hành động trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Ví dụ: By the time they arrived, we had already left.
 • Prior to that time (trước thời điểm đó): Dấu hiệu này thường được sử dụng để chỉ sự hoàn thành của một hành động trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Ví dụ: Prior to that time, I had never traveled abroad.
 • Before (trước khi): thường đi kèm với thì  quá khứ hoàn thành để chỉ sự xảy ra của một hành động hoàn thành trước một thời điểm khác trong quá khứ. Ví dụ: She had finished her work before he arrived.
 • After (sau khi): được sử dụng để chỉ sự xảy ra của một hành động trong quá khứ sau một hành động hoàn thành trước đó. Ví dụ: “He left after I had already told him about the party.
 • By the end of: vào cuối lúc nào. Dấu hiệu này thường đi kèm với thì Hiện Tại Hoàn Thành để chỉ sự hoàn thành của một hành động trước khi đến cuối một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ: “By the end of the month, she will have finished her project.
 • When by: thường không được sử dụng một cách phổ biến, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể được sử dụng để nhận biết  quá khứ hoàn thành. Khi when by được sử dụng trong thì quá khứ hoàn thành, nó diễn tả rằng hành động đó đã xảy ra trước một thời điểm cụ thể. Ví dụ: I had finished my homework when by the time my friends arrived. (Tôi đã hoàn thành bài tập khi bạn bè của tôi đến.)
 • Until then: có nghĩa là cho đến lúc đó, thời điểm đó. Nó thường được sử dụng để chỉ một hành động hoặc tình trạng đã kết thúc trước một sự kiện xảy ra sau. He had already left for work, so I waited at home until then. (Anh ấy đã đi làm từ trước, vì vậy tôi chờ ở nhà cho đến lúc đó.)

II. Bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án chi tiết

Dưới đây là một số bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án chi tiết từ cơ bản đến nâng cao mà bạn có thể tham khảo và luyện tập để ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Cùng luyện tập ngay nhé!

Bài tập 1: Chia các động từ trong ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành

 1. Sarah _____(bake) a cake before her friends arrived for the party.
 2. The students _____(complete) their exams by the end of the week.
 3. I _____(pack) my bags the night before leaving on the trip.
 4. They _____(call) several times but got no answer since we had left early.
 5. Matthew _____(reserve) the restaurant weeks in advance for his birthday dinner.
 6. By closing time, all the food _____(sell) that the chef _____ (prepare) for the day.
 7. Fortunately, the rain _____ (stop) before we went out for our evening walk.
 8. The family _____(celebrate) Christmas together at Grandma’s house as they _____ (do) every year.
 9. The mechanic realized the engine _____(damage) before the owner brought it in for repair.
 10. We _____(finish) decorating the house by nightfall.
 11. No one knew the secret until after the truth _____(reveal).
 12. The museum exhibit _____(close) down three months ago.

Đáp án bài tập 1:

 1.  had baked
 2. had completed
 3. had packed
 4. had called
 5. had reserved
 6. had been sold/had prepared
 7. had stopped
 8. had celebrated/had done
 9. had been damaged
 10. had finished
 11. had been revealed
 12. had closed

Bài tập 2: Viết lại những câu dưới đây với từ gợi ý cho sẵn sao cho nghĩa không đổi

 1. We had visited the museum several times before our trip last month.

-> After ___________________________________________________

 1. The farmer harvested all the vegetables in the garden before sunset.

-> By the time ___________________________________________________

 1. Sarah had finished her homework before her parents got home from work.

-> After ___________________________________________________

 1. Once the rain had stopped, the children went outside to play.

-> When ___________________________________________________

 1. The sun had set before we started our campfire.

-> After ___________________________________________________

 1. We had cleaned the whole house before Mom came to visit for the weekend.

-> By the time ___________________________________________________

 1. Dinner had already been served in the dining room before the guests arrived.

-> When ___________________________________________________

 1. The students had submitted all their assignments online before the due date.

-> When  ___________________________________________________

 1. All the boats had been safely docked in the harbor before  the storm arrived.

-> When  ___________________________________________________

 1. All the applications had been reviewed by the hiring committee before the end of the week.

-> By the end ___________________________________________________

Đáp án:

 1. After our trip last month, we had visited the museum several times.
 2. By the time sunset came, the farmer had harvested all the vegetables from the garden.
 3. After her parents got home from work, Sarah had finished her homework.
 4. When the rain had stopped, the children went outside to play.
 5. After we started our campfire, the sun had already set.
 6. By the time Mom came to visit for the weekend, we had cleaned the whole house.
 7. When the guests arrived, dinner had already been served in the dining room.
 8. When the due date, the students had submitted all their assignments online.
 9. When the storm arrived, all the boats had been safely docked in the harbor.
 10. By the end of the week, all the applications had been reviewed by the hiring committee.

Bài tập 3: Chọn dạng đúng của động từ ở thì quá khứ đơn hay quá khứ hoàn thành cho phù hợp:

 1. By the time the guests arrived/had arrived, we finished/had finished cooking the meal.
 2. Sarah felt/had felt exhausted because she studied/had studied all night for the big exam.
 3. After working all weekend, John completed/had completed his assignment by Sunday evening.
 4. They were relieved the storm passed/had passed before they lost/had lost power.
 5. We weren’t sure which way to go since we didn’t checked/hadn’t checked the map earlier.
 6. Once you told/had told me the full story, I understood/had understood what happened.
 7. The children played/had played happily because they took/had taken a nap that afternoon.
 8. I was happy I invested/had invested in good hiking boots for the mountain trail.
 9. We were glad we booked/had booked tickets in advance since the show sold/had sold out.
 10. By her birthday, Grandma baked/had baked 20 pies for her friends and family.

Đáp án bài tập 3: 

 1. arrived/had finished
 2. felt/had studied
 3. had completed
 4. had passed/lost
 5. hadn’t checked
 6. had told/understood 
 7. played/had taken
 8. had invested
 9. had booked/sold 
 10. had baked

Bài tập 4: Mỗi câu dưới đây có một lỗi sai. Hãy tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng

 1. By the time their friends arrive, Tom and Lisa had cooked dinner.
 2. Sally had finish all her homework before going to swim practice last night.
 3. They had already eaten dinner when I call at 7pm.
 4. We had looked at several apartments online before finding the one we rent.
 5. My leg was sore because I have run 5 miles that morning.
 6. After the movie ended, it started to rain but the storm has passed by then.
 7. The children play outside once the rain had stopped pouring from the dark clouds.
 8. I was glad I had chose comfortable shoes for the long hike.
 9. They wished they had buy an umbrella since the forecast had not predicted showers.
 10. We relaxed with a movie after all the cleaning have been finished for the day.

Đáp án bài tập 3:

 1. arrive >> arrived 
 2. had finish >> had finished
 3. call >> called
 4. rent >> rented
 5. have run >> had run
 6. has passed >> had passed
 7. play >> played
 8. chose >> chosen
 9. buy >> bought
 10. had been finished

Bài tập 5 (nâng cao): Sắp xếp các câu sau và chia động từ (nếu có) cho chính xác.

 1. the children/by dinner time/their homework/complete/assignments.
 2. the documents/after/email/the presentation/ we/ready/to start.
 3. the family/leaving/for/a pie/her trip/Grandma/before/bake/ for.
 4. call/his mother/realize/earlier/Tom/his jacket/when/he/he/leave/at home.
 5. book/the hotel/they/when/in advance/so everything/prepare/they/arrive.
 6. my train/when/delay/already/arrive/ all my friends/at the party.
 7. you/finish/your boss/the report/had/already/when/ask/for/an update?
 8. the long day/of/since/after/work/I/not eat/breakfast.
 9. of the week/the project/by the end/to the client/submit.
 10. he/take/his medicine/to go down/his/fever/once/start.

Đáp án bài tập 4:

 1. By dinner time, the children had completed their homework assignments.
 2. After we had emailed the documents, the presentation was ready to start.
 3. Before leaving for her trip, Grandma had baked a pie for the family.
 4. Tom had called his mother earlier when he realized he had left his jacket at home.
 5. They had booked the hotel in advance so everything was prepared when they arrived.
 6. When my train was delayed, all my friends had already arrived at the party.
 7. Had you finished the report already when your boss asked for an update?
 8. After the long day of work, I hadn’t eaten since breakfast.
 9. By the end of the week, the project had been submitted to the client.
 10. Once he had taken his medicine, his fever started to go down.

Bài tập 6 (nâng cao): Hoàn thành đoạn văn bản dưới đây bằng cách chia động từ thích hợp vào chỗ trống:

Until a few years ago, no one (heard) 1______ of Stranger Things, the sci-fi thriller series set in the 1980s. The Duffer Brothers, who (creat) 2. _____and (direct) 3._____ the show, (study) 4. _____ films like Stand By Me and E.T. for inspiration. Drawing from their own childhood memories, they (craft) 5._____ a script about a young boy who disappears into an alternate dimension in a small Indiana town. When the show (release) 6._____ on Netflix in 2016, no one (expect) 7.______ it would become such a massive hit. But word of mouth quickly spread about its atmospheric tone and charming ensemble cast. By the season one finale, millions of viewers (become) 8._____ obsessed with solving the mysteries of Eleven and the Upside Down. And while fans around the world (bing) 9._____ the first season again and again, the Duffer Brothers (already begin) 10._____  writing the next installment of this incredibly popular supernatural drama.

Đáp án bài tập 5:

 1. had heard
 2. created
 3. directed 
 4. had studied
 5. had crafted 
 6. was released
 7. had expected
 8. had become
 9. had binged 
 10. had already begun

Trên đây là các bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án từ cơ bản đến nâng cao mà bạn có thể tham khảo và luyện tập để ghi nhớ kiến thức tốt nhất. Quá khứ hoàn thành là một thì quan trọng trong tiếng Anh mà bạn cần nắm vững, chúc bạn học tập tốt và nâng cao kiến thức ngữ pháp của mình.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment