Home Ngữ pháp cơ bản Trọn bộ kiến thức về cụm danh từ trong tiếng Anh chi tiết nhất

Trọn bộ kiến thức về cụm danh từ trong tiếng Anh chi tiết nhất

Cụm danh từ trong tiếng Anh: Khái niệm, cấu trúc, chức năng

Cụm danh từ trong tiếng Anh là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Đối với những bạn học mới, việc hiểu và sử dụng cụm danh từ đúng cách là một yếu tố quan trọng để phát triển kỹ năng viết và nắm vững ngữ pháp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cụm danh từ, chức năng của nó trong câu và cấu trúc cơ bản của cụm danh từ.

I. Cụm danh từ là gì?

Cụm danh từ tiếng Anh (Noun Phrase) là một nhóm từ được sắp xếp cùng nhau để tạo thành một danh từ có ý nghĩa riêng. Cụm danh từ thường gồm một danh từ chính và các từ đi kèm như tính từ, đại từ, hay các cụm từ giới từ. Các từ này có thể thay đổi vị trí trong cụm danh từ nhằm thay đổi ý nghĩa hoặc diễn đạt thông tin chi tiết hơn.

Ví dụ: 

 • A beautiful white horse (một con ngựa trắng xinh đẹp) – Đây là một cụm danh từ gồm danh từ chính horse và tiền bổ ngữ A beautiful white.
 • My best friend from college (một người bạn thân là người bạn tốt nhất của tôi từ trường đại học) – Đây là một cụm danh từ gồm danh từ chính friend và tiền bổ ngữ My best và hậu bổ ngữ from college.

Cụm danh từ là gì?

Cụm danh từ sẽ giúp cho câu văn trở nên rõ ràng, mạch lạc hơn và là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh.

II. Chức năng của cụm danh từ ở trong câu

Cụm danh từ thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong câu. Dưới đây là một số chức năng chính của cụm danh từ:

 • Chủ ngữ (Subject): Cụm danh từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ của câu, điều chỉnh động từ và xác định hành động hoặc trạng thái. 

Ví dụ: The cat is sleeping. (Con mèo đang ngủ.) Ở đây, cụm danh từ The cat là chủ ngữ của câu và đóng vai trò trong việc xác định hành động (ngủ).

 • Tân ngữ (Object): Cụm danh từ có thể đóng vai trò là tân ngữ của động từ, nhận hành động từ. 

Ví dụ: Kate bought a new car. (Kate đã mua một chiếc xe mới.) Trong câu này, cụm danh từ a new car đóng vai trò là tân ngữ của động từ bought và nhận hành động mua.

 • Bổ nghĩa (Modifier):Cụm danh từ có thể bổ nghĩa cho danh từ chính trong câu, cung cấp thông tin chi tiết hoặc mô tả. Các thành phần trong cụm danh từ như tiền bổ ngữ (premodifier) và hậu bổ ngữ (postmodifier) được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ chính.

Ví dụ: The house with a red door is mine. (Ngôi nhà có cánh cửa màu đỏ là của tôi.) Trong câu này, cụm danh từ with a red door bổ nghĩa cho danh từ chính house bằng cách mô tả một đặc điểm của ngôi nhà.

Cụm danh từ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và mở rộng ý nghĩa của danh từ. Cụm danh từ đại diện cho đối tượng nhận hành động và có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu để biểu đạt ý nghĩa một cách rõ ràng, chi tiết.

III. Cấu trúc của cụm danh từ trong tiếng Anh

Cấu trúc của cụm danh từ trong tiếng Anh

Cụm danh từ thường bao gồm ba thành phần cơ bản: tiền bổ ngữ (premodifier), danh từ chính (head) và hậu bổ ngữ (postmodifier).

Tiền bổ ngữ (Premodifier) + Danh từ chính (Head) + Hậu bổ ngữ (Postmodifier) 

Trong đó:

 • Tiền bổ ngữ (Premodifier) có thể là tính từ, tính từ sở hữu, mạo từ, phân từ hoặc là danh từ…
 • Danh từ chính (Head) có thể là bất kỳ loại danh từ nào trong tiếng Anh như danh từ số ít, số nhiều, danh từ trừu tượng, cụ thể, đếm được hoặc danh từ không đếm được…
 • Hậu bổ ngữ (Postmodifier) có thể là các cụm giới từ, mệnh đề tính từ hoặc cụm động từ…

1. Tiền bổ ngữ (Premodifier):

Tiền bổ ngữ hay bổ ngữ phía là các từ hoặc cụm từ được đặt trước danh từ chính để bổ sung thông tin. Chúng thường là hạn định từ, tính từ hoặc phân từ. Ví dụ: a beautiful forest (một khu rừng đẹp), my old friend (người bạn cũ của tôi).

Hạn định từ (Determiners)

Hạn định từ là từ dùng để xác định hoặc giới hạn đối tượng của danh từ. Các hạn định từ thông thường bao gồm a, an, the, this, that, these, those, my, your, his, her, its, our, their, và some. Ví dụ:

 • A car (Một chiếc xe)
 • The book (Cuốn sách)
 • My dog (Con chó của tôi)
 • Some apples (Một số quả táo)

Tính từ (Adjective)

Tính từ là từ dùng để mô tả hoặc bổ nghĩa cho danh từ chính. Chúng thường đặt trước danh từ hoặc sau hạn định từ. Tính từ có thể diễn tả tính chất, trạng thái, màu sắc, kích thước, nguồn gốc, và nhiều khía cạnh khác của đối tượng. Ví dụ:

 • A beautiful garden (Một khu vườn đẹp)
 • The tall tower (Tòa tháp cao)
 • His old car (Chiếc xe cũ của anh ấy)
 • The red apple (Quả táo màu đỏ)

Phân từ (Participle)

Phân từ là dạng của động từ được sử dụng như tính từ để mô tả hoặc bổ nghĩa cho danh từ. Có hai loại phân từ chính là phân từ hiện tại (present participle) và phân từ quá khứ (past participle). Phân từ thường được đặt trước danh từ hoặc sau hạn định từ. Ví dụ:

 • The running water (Nước chảy)
 • A broken chair (Một cái ghế bị hỏng)
 • The excited children (Những đứa trẻ hào hứng)
 • The stolen necklace (Dây chuyền bị trộm)

2. Danh từ chính (Head):

Danh từ chính là từ mang ý nghĩa chính trong cụm danh từ có thể là danh từ số ít, số nhiều, danh từ trừu tượng, cụ thể, danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được. Nó thường là từ định danh, và các từ đi kèm sẽ tùy thuộc vào danh từ chính. Ví dụ: 

Danh từ số ít (Singular noun):

 • Cat (con mèo)
 • Book (cuốn sách)
 • Chair (cái ghế)
 • Sun (mặt trời)

Danh từ không đếm được (Uncountable noun):

 • Water (nước)
 • Rice (gạo)
 • Information (thông tin)
 • Music (âm nhạc)

3. Hậu bổ ngữ (Postmodifier):

Hậu bổ ngữ là các từ hoặc cụm từ được đặt sau danh từ chính để bổ sung thông tin. Chúng thường là các cụm từ giới từ, mệnh đề hoặc các tân ngữ khác. Ví dụ: the girl with long hair (cô gái có mái tóc dài), the car parked in front of the house (chiếc xe đậu phía trước ngôi nhà). 

IV. Bài tập về cụm danh từ trong tiếng Anh có đáp án

Tiếp theo hãy cùng Hocnguphap luyện tập một số bài tập về cụm danh từ trong tiếng Anh để ghi nhớ về cách sử dụng nhé!

Bài tập 1: Lựa chọn từ thích hợp và điền vào chỗ trống để hoàn thành câu: artistic, bouquet, wonderful, attentive, surprise, beauty, plot, good, smile, engaging.

 1. He bought a ______ of fresh flowers for his mother.
 2. The ______ of the movie kept the audience on the edge of their seats.
 3. John received a ______ gift from his best friend.
 4. The ______ on her face showed her excitement.
 5. We had a ______ time exploring the ancient ruins.
 6. The ______ students were listening attentively to the teacher.
 7. Can you bring me a ______ novel to read?
 8. The ______ of the sunset was absolutely stunning.
 9. They had a/an ______ conversation about their future plans.
 10. The museum displayed a collection of ______ artworks.

Đáp án

 1. bouquet
 2. plot 
 3. surprise 
 4. smile 
 5. wonderful 
 6. attentive 
 7. good 
 8. beauty 
 9. engaging 
 10. artistic 

Bài tập 2: Sắp xếp các từ sau để hoàn thành câu:

 1. book / I / an / interesting / read / have / to / new.
 2. beautiful / the / garden / a / has / she.
 3. old / lives / my / grandmother / in / a / house / small.
 4. big / is / rhino/ the / strong / and.
 5. table / wooden / a / sturdy / is.
 6. music / the / soothing / is / soft / and.
 7. children / the / playground / happily / in / are / playing.
 8. cat / cute / a / black / has / she.
 9. sky / the / clear / beautiful / is / and.
 10. beach / the / by / a / relaxing / walk / took / we.

Đáp án

 1. I have a new interesting book to read.
 2. She has a beautiful garden.
 3. My grandmother lives in a small old house.
 4. The rhino is big and strong.
 5. A sturdy wooden table is.
 6. The music is soft and soothing.
 7. The children are playing happily in the playground.
 8. She has a cute black cat.
 9. The sky is clear and beautiful.
 10. We took a relaxing walk by the beach.

Trên đây là kiến thức lý thuyết và bài tập vận dụng về cụm danh từ trong tiếng Anh mà bạn học cần nắm vững. Cụm danh từ đóng vai trò quan trọng trong câu mang nhiều chức năng và cung cấp các thông tin chi tiết cho câu. Hy vọng những thông tin được cung cấp trong bài viết sẽ giúp ích cho quá trình học ngữ pháp tiếng Anh của bạn.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment