Home Bài tập ngữ pháp Trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành có đáp án

Sự phân biệt giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành là chủ điểm quan trọng trong việc học tiếng Anh. Với bài viết hướng sẽ làm rõ sự khác nhau trong cấu trúc, cách sử dụng của thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành kèm những ví dụ minh họa. Ngoài ra cùng luyện tập một số bài tập quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành để ghi nhớ kiến thức lâu hơn nhé!

I. Tổng quan về thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

1. Khái niệm cơ bản thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả một hành động hay tình trạng đã xảy ra từ quá khứ và kéo dài đến hiện tại, hoặc một hành động đã hoàn tất vào một thời điểm không xác định trong quá khứ.

Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được dùng để nói về một hành động đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ, không còn liên quan đến hiện tại.

2. So sánh cấu trúc thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn
Công thức to be Thể khẳng định: S + have/has + been + …

Thể phủ định: S + have/has not + been +…

Thể nghi vấn: Have/Has + S + been +…?

Thể khẳng định: S + was/were + …

Thể phủ định: S + was/were (not) + …

Thể nghi vấn: Was/Were + S + …?

Công thức động từ thường Thể khẳng định: S + have/has + V(p2) + …

Thể phủ định: S + have/has not + V(p2) +…

Thể nghi vấn: Have/Has + S + V(p2) + …?

Thể khẳng định: S + Ved/cột 2 + …

Thể phủ định: S + didn’t + V(nguyên thể) + …

Thể nghi vấn: Did + S + V(nguyên thể) + …?

3. Phân biệt cách dùng thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành

Cách dùng Ví dụ
Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và vẫn còn liên quan đến hiện tại I have lived in this town  for 10 years. (Tôi đã sống trong thị trấn này suốt 10 năm.)
Diễn tả một kinh nghiệm trong cuộc sống cho đến thời điểm hiện tại Julia has traveled to many countries. (Julia đã đi du lịch đến nhiều quốc gia.)
Diễn tả một hành động vừa mới xảy ra không rõ thời gian cụ thể They have just finished their dinner. (Họ vừa mới ăn xong bữa tối của mình.)
Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp tục vào hiện tại We have known each other since childhood. (Chúng ta đã biết nhau từ thời thơ ấu.)
Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và không có thời điểm xác định Have you ever visited Paris? (Bạn đã từng đến Paris chưa?)
Diễn tả hành động đã xảy ra ở trong quá khứ và có kết quả ảnh hưởng tới hiện tại Anna has lost her keys, so she can’t enter the house. (Anna đã mất chìa khóa nên cô ấy không thể vào nhà.)

Cách dùng của thì quá khứ đơn

Cách dùng Ví dụ
Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc ở trong quá khứ I watched a movie last night. (Tối qua tôi đã xem một bộ phim.)
Dùng để diễn tả một chuỗi các hành động đã xảy ra ở trong quá khứ My brother woke up, brushed her teeth, and ate breakfast. (Em trai tôi đã thức dậy, đánh răng và ăn sáng.)
Diễn tả một hành động đã xảy ra một lần duy nhất trong quá khứ They visited Paris last year. (Họ đã thăm Paris vào năm ngoái.)
Diễn tả một thói quen hoặc tình trạng đã tồn tại trong quá khứ He always played soccer when he was young. (Anh ấy luôn chơi bóng đá khi còn trẻ.)
Diễn tả một hành động đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ The concert started at 8 PM yesterday. (Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 8 giờ tối hôm qua.)
Diễn tả hành động đã xảy ra ngay sau hành động khác trong quá khứ Anna opened the door and walked inside. (Anna mở cửa và đi vào.)

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

 • Yesterday/Last week/Month/Year etc: Chỉ ra thời điểm cụ thể trong quá khứ.
 • Ago: Sử dụng để chỉ khoảng thời gian đã trôi qua tính từ một sự kiện nào đó trong quá khứ.
 • Then: Liên kết hai sự kiện xảy ra tuần tự nhau trong quá khứ.
 • After/Before: Chỉ thời điểm diễn ra sự kiện so với sự kiện khác trong quá khứ.
 • When/While: Mô tả thời điểm xảy ra sự kiện.
 • Definite time periods (1990-2000): Khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành:

 • Yet/Just/Already/So far
 • Ever/Never
 • Recently/Lately/Recently
 • For/Since/How long
 • So far: Ngụ ý trải nghiệm có thể tiếp tục sau này.
 • In …
 • Present perfect verbs: Động từ có hậu tố already, yet, ever, never.

II. Bài tập quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Bài tập quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Dưới đây là một số bài tập quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành từ cơ bản đến nâng cao mà bạn có thể tham khảo và luyện tập để ghi nhớ kiến thức:

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ đơn

 1. After school, I ________ (play) soccer with my friends.
 2. How many languages _______ you ______ (study) so far?
 3. Where _______ you ______ (be) last night during the storm?
 4. I _______ (never/eat) sushi before I visited Japan.
 5. My friend arrived while you _______ (talk) to me on the phone.
 6. After dinner, Uncle Tom ______ (tell) us funny stories about his childhood.
 7. I ______ (just/finish) my homework so I’m ready to go out and play.
 8. Jane __________ (already/read) three books this week. She’s a very fast reader.
 9. What time ______ they ______ (leave) for the airport yesterday?
 10. We __________ (have/save) up for a vacation for over a year now. We’re finally ready to go!
 11. I ________ (lose) my wallet last week and canceled all my credit cards.
 12. Where ______ you ______ (put) my keys? I can’t find them anywhere!
 13. She ________ (break) her arm falling off her bike when she ______ (be) 8 years old.
 14. After they ________ (retire), John and Sarah ________ (travel) around the world.
 15. I _________ (just/meet) my new neighbor but I _________ (forget) his name already!

Bài tập 2: Viết lại những câu dưới đây dựa theo gợi ý có sẵn.

 1. Last night/I/not/sleep/so/I/call/my best friend.
 2. I/have a headache/so/now/I/take/some medicine.
 3. She/travel/to Japan/twice/so far.
 4. He/visit/Australia/last summer/during/his holiday.
 5. I/know/my grandparents/well/when/I/be/young /but/sadly/they/pass/away.
 6. I/live/in this neighborhood/my/whole life.
 7. As a child/he/play/the violin/but/later/switch/to guitar.
 8. Last weekend/I/go to/the beach/with/my friends.
 9. I/study/English/for/two years now.
 10. They/finish/the project/before the deadline.

Đáp án bài tập 2:

 1. Last night I couldn’t sleep so I called my best friend.
 2. I had a headache so now I have taken some medicine.
 3. She has traveled to Japan twice so far.
 4. He visited Australia last summer during his holiday.
 5. I knew my grandparents well when I was young but sadly they passed away
 6. I have lived in this neighborhood my whole life.
 7. As a child, he played the violin but later switched to guitar.
 8. Last weekend, I went to the beach with my friends.
 9. I have studied English for two years now.
 10. They finished the project before the deadline.

Bài tập 3: Lựa chọn đáp án đúng

1. I ______ pancakes for breakfast this morning.

A. have eaten

B. ate

C. eating

2. Where ______ you ______ last night?

A. were

B. did

C. have been

3. She ______ 10 books so far this year.

A. has read

B. read

C. reading

4. I ______ to the beach when I was young.

A. used to go

B. go

C. went

5. They ______ their homework.

A. has finished

B. have finished

C. inished

6. Look! Jenny ______.

A. arrives

B. have arrived

C. arrived

7. Mary ______ in Japan for 2 months.

A. have lived

B. lived

C. lives

8. I ______ that movie before.

A. am watching

B. have watched

C. watched

9. How long _____ you _____ English?

A. have, studied

B. do, study

C. did, studied

10. We _______ our tickets yet.

A. don’t book

B. haven’t booked

C. no book

Đáp án bài tập 3:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. A
 5. B
 6. C
 7. A
 8. B
 9. A
 10. B

Bài tập 4: Tìm lỗi sai trong những câu dưới đây và sửa lại cho đúng

 1. Queen Elizabeth II has reign for over 69 years.
 2. They live in France for a year before moving back to their home country.
 3. Look at your arm! You has burned yourself while cooking.
 4. They travel to six different countries in the past year.
 5. What languages has he study at school? He’s now fluent in Spanish and French.
 6. Sarah have studied ballet since she was a young girl. She’s now a professional dancer.
 7. I have never taste such delicious sushi before.
 8. John has lived in New York since he graduate from college.
 9. I miss the train and then I missed my flight as well!
 10. We have know each other since we were kids. We’re best friends.

Đáp án bài tập 4:

 1. reign >> has reigned
 2. live >> lived 
 3. has burned >> have burned
 4. travel >> have traveled
 5. study >> studied
 6. have studied >> has studied
 7. taste >> tasted
 8. graduate >> graduated
 9. miss >> missed
 10. know >> known

Bài tập 5: Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng

 1. My friend _______ (visit) me last weekend.
 2. I _______ (not/study) for my exam yet.
 3. She _______ (travel) to many different countries.
 4. We _______ (play) football every day when we were young.
 5. They ______ (move) to a new house last month.
 6. Where _______ (you/work) last year?
 7. I _______ (watch) that movie before.
 8. We ______ (visit) that museum multiple times.
 9. We _______ (not/finish) the project.
 10. How long ____ you _____ (live) in ths city?
 11. She _____ (already eat) dinner.
 12. We _______ (travel) to Australia last summer.
 13. She _______ (meet) her friends at the cafe yesterday.
 14. _______ you _______ (watch) the news this morning?
 15. I _______ (lose) my phone last night but luckily found it again.

Đáp án bài tập 5:

 1. visited
 2. have not studied
 3. has traveled
 4. played
 5. moved
 6. did you work
 7. have watched
 8. We have visited 
 9. have not finished
 10. have you lived
 11. has already eaten
 12. traveled
 13. met
 14. Did you watch
 15. lost

Bài tập 6: Chia động cho phù hợp trong đoạn văn sau:

Last weekend, I (travel) 1._____ to the countryside to visit some old friends. We (spend) 2._____ Saturday afternoon catching up over tea by the lake. I (show) 3._____ them photos from my last vacation and told stories from my work over the past year. They (impress) 4._____ to hear that I recently (finish) 5._____ an important project ahead of schedule.

After tea, we (go) 6._____ for a long walk through the nearby forest. The trees (start) 7._____ changing color with the arrival of fall. We (admire) 8._____ the various shades of red, orange and yellow leaves under the setting sun. On our way back, it (begin) 9._____ to rain lightly but we did not mind getting a little wet. It (not rain) 10._____ much here in the last month so the ground was quite thirsty.

In the evening, we (make) 11._____ a fire in the backyard and roasted marshmallows together while chatting happily. I (not see) 12._____ those friends for almost a year and really enjoyed spending quality time reconnecting with them. By the end of my visit, it (begin) 13.____ to feel like no time had passed at all. I left feeling glad that our friendship still remains strong despite the distance between us.

Đáp án bài tập 6: 

 1. traveled
 2. spent 
 3. showed 
 4. were impressed
 5. finished 
 6. went 
 7. have started
 8. admired 
 9. began 
 10. has not rained
 11. made 
 12. have not seen
 13. began 

Bài tập 7: Điền vào chỗ trống các từ “yet, ago, ever, last night, for or since” cho phù hợp

 1. My brother went to Korea ten days_____.
 2. My grandmother has lived in this house _____ over 50 years now.
 3. My little sister hasn’t grown an inch _____ last summer.
 4. Jack has known Mina _____ 2001.
 5. Have you _____ seen a tiger?
 6. John hasn’t finished his work _____.
 7. Robert has lived in Paris _____ fifteen years.
 8. The childrens went to bed at 11 o’clock _____.
 9. They moved to a new city six months ago.
 10. I haven’t received the package yet.

Đáp án bài tập 7:

 1. ago
 2. For
 3. since
 4. since 
 5. ever 
 6. yet
 7. for 
 8. last night
 9. ago
 10. yet

Bài tập 8: Viết lại những câu dưới đây với ý nghĩa tương tự

 1. The last time I went to the amusement park was 2 years ago.
 2. When did you buy this car?
 3. I last met my best friend 5 days ago.
 4. Julia started working as a business representative 6 months ago.
 5. John began playing basketball when he was 8 years old.
 6. It’s been a year since the last time I visited Da Nang city.
 7. This is the first time I’ve seen such a magnificent castle.
 8. I haven’t been to South Korea for 3 years.
 9. I’ve never had a smoothie as tasty as this before.
 10. My little sister learnt piano for 5 years.

Đáp án bài tập 8:

 1. I haven’t gone to the amusement park for 2 years.
 2. How long have you bought this car?
 3. It’s been 5 days since the last time I met my best friend.
 4. Julia has worked as a business representative for 6 months.
 5. John has played John since he was 8 years old.
 6. I last went to Da Nang city a year ago.
 7. I have never seen such a magnificent castle.
 8. The last time I went to South Korea was 3 years ago.
 9. This is the first time I’ve had a smoothie as tasty as this.
 10. My little sister began learning piano 5 years ago.

Như vậy là bạn đã nắm được sự khác nhau trong cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành rồi. Hãy cùng luyện tập thật kỹ các bài tập quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành trên đây để ghi nhớ kiến thức tốt nhất nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment