Home Bài tập ngữ pháp Bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao

Thì quá khứ tiếp diễn là một chủ điểm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số bài tập ở các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Cùng khám phá cách sử dụng thì này qua từng bài tập thì quá khứ tiếp diễn cụ thể và đây cũng là cơ hội để giúp bạn rèn luyện khả năng sử dụng thì quá khứ tiếp diễn một cách chính xác và trôi chảy. Cùng luyện tập ngay các bài tập dưới đây nhé!

I. Lý thuyết cơ bản về thì quá khứ tiếp diễn

1. Khái niệm về thì quá khứ tiếp diễn

Thì Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continuous Tense) được sử dụng để diễn tả một hành động đang diễn ra trong quá khứ hoặc một khoảng thời gian xác định trong quá khứ. Thì này thường được sử dụng để tạo ra bối cảnh hoặc miêu tả một sự việc đang xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

 • I had finished my work before he called me yesterday. (Tôi đã hoàn thành công việc trước khi anh ấy gọi cho tôi hôm qua).
 • At 7 PM last night, I was having dinner with my family. (Lúc 7 giờ tối qua, tôi đang ăn tối với gia đình.)

Khái niệm về thì quá khứ tiếp diễn

2. Cấu trúc của thì quá khứ tiếp diễn

Dưới đây là công thức cụ thể của thì Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continuous Tense) trong dạng câu khẳng định, phủ định và nghi vấn:

2.1. Câu khẳng định:

Cấu trúc: S + was/ were + V-ing

 • Dùng “was” khi động từ ở ngôi thứ nhất (I) hoặc ngôi thứ ba số ít (he, she, it).
 • Dùng “were” khi động từ ở ngôi thứ nhất số nhiều (we), ngôi thứ hai (you), hoặc ngôi thứ ba số nhiều (they).

Ví dụ:

 • I was studying Spanish when the phone rang. (Tôi đang học tiếng Tây Ban Nha khi điện thoại reo.)
 • They were playing badminton at that time. (Họ đang chơi cầu lông vào lúc đó.)

Cấu trúc câu khẳng định thì quá khứ tiếp diễn

2.2. Câu phủ định:

Cấu trúc: S + wasn’t/ weren’t + V-ing

 • Sử dụng “was not” hoặc “were not” (viết tắt thành “wasn’t” hoặc “weren’t”) sau chủ ngữ.
 • Động từ chính vẫn được chia ở dạng nguyên thể + “ing” (V-ing).

Ví dụ:

 • My sister wasn’t studying when I called. (Em gái tôi không đang học khi tôi gọi.)
 • We weren’t playing soccer at 3 pm. (Chúng tôi không đang chơi bóng đá vào 3 giờ chiều ngày hôm qua.)

Cấu trúc câu phủ định thì quá khứ tiếp diễn

2.3. Câu nghi vấn

 • Dạng câu hỏi Yes/No question: Was/Were + S + V_ing

Cấu trúc câu trả lời: 

 • Yes, S + was/ were.
 • No, S + wasn’t/ weren’t.

Ví dụ: 

Were you studying? / Yes, I was.

 • Dạng câu hỏi Wh-question: Wh- + was/ were + S + V-ing?

Ví dụ: 

 • What was she doing when the guests arrived? (Cô ấy đang làm gì khi khách đến?)
 • What were your mother doing when it started raining? (Mẹ của bạn đang làm gì khi trời bắt đầu mưa?

3. Cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn

Thì Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continuous Tense) thường được dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra trong quá khứ, thường kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trong khi một sự kiện khác xảy ra. Dưới đây là các trường hợp phổ biến mà chúng ta sử dụng thì Quá Khứ Tiếp Diễn:

 • Diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ. 
  • Ví dụ: I was studying when my father called. (Tôi đang học thì bố tôi gọi.)
 • Một hành động đang diễn ra ở trong quá khứ nhưng bị gián đoạn. 
  • Ví dụ: Robert was cooking dinner when the power went out. (Robert đang nấu bữa tối thì mất điện.)
 • Hành động đang diễn ra song song với một hành động khác trong quá khứ:
  • Ví dụ: The childrens were watching TV while it was raining outside. (Bọn trẻ đang xem TV trong khi ngoài trời đang mưa.)
 • Diễn tả một hành động nào đó lặp đi lặp lại trong quá khứ:
  • Ví dụ: Every day, I was walking to school. (Hàng ngày tôi đi bộ tới trường.)
 • Diễn tả sự chờ đợi không chắc chắn trong quá khứ:
  • Ví dụ: Mina was hoping for a promotion, but she didn’t get it. (Mina đã hy vọng được thăng chức nhưng cô ấy đã không nhận được nó.)

Thì Quá Khứ Tiếp Diễn thường kết hợp với các trạng từ chỉ thời gian như “while” (trong khi), “when” (khi), “as” (khi), “at that time” (vào thời điểm đó) để xác định thời gian diễn ra của hành động.

4. Dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn

Có một số dấu hiệu nhận biết của thì Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continuous Tense) trong câu trong đó các trạng từ chỉ thời gian là dấu hiệu nhận biết dễ nhất. Thì Quá Khứ Tiếp Diễn thường được kết hợp với trạng từ chỉ thời gian như:

 • At that time (vào thời điểm đó): Ví dụ: At that time, I was working on my project.
 • While (trong khi): Ví dụ: While she was reading a book, I was watching TV.
 • When (khi): Ví dụ: When I saw her, she was dancing on the stage.
 • As (khi): Ví dụ: As I was walking down the street, I saw a shooting star.
 • During (trong suốt): Ví dụ: During the concert, the band was playing their new songs.

II. Bài tập thì quá khứ tiếp diễn có đáp án chi tiết

Như vậy là bạn đã tìm hiểu về những lý thuyết cơ bản của thì hiện tại tiếp diễn. Tiếp theo hãy cùng luyện tập với một số bài tập thì quá khứ tiếp diễn dưới đây để ghi nhớ kiến thức nhé!

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn để hoàn thành câu

 1. I _____ (make) dinner when the power went out.
 2. I accidentally unplugged the plug while my younger brother _____(play) a game.
 3. We _____ (admire) the sunset at the beach when a big wave suddenly crashed over us.
 4. I _____ (listen) to a podcast when I heard a strange noise outside.
 5. The kids _____ (play) in the yard when they noticed smoke coming from the neighbor’s house.
 6. Anna _____ (cook) dinner while Jack _____(set) the table.
 7. They _____(watch) a movie together when they had their first big argument.
 8. Our dog _____ (greet) the mailman at the door when he slipped out and ran into the street.
 9. Grandma _____ (knitte) by the window when she spotted the black cat sneaking around in the garden.
 10. I _____(listen) to music while cleaning my room and didn’t notice my parents had come home early.
 11. My roommate _____(sleep) when she was abruptly awoken by the loud blaring of the fire alarm in our apartment.
 12. They _____ (watch) a movie together when they were having their first big argument.
 13. John _____ (study) for his exam while his roommate was noisily playing video games in their shared dorm room.
 14. While Sarah _____ (clean) the bathroom, John was vacuuming the bedrooms upstairs
 15. As the sun _____ (set), Liam was finishing his homework at the kitchen table by the window. 

Đáp án bài tập 1:

 1. was making
 2. was playing
 3. were admiring
 4. was listening
 5. were playing
 6. was cooking/was setting
 7. were watching 
 8. was greeting
 9. was knitting
 10. was listening
 11. was sleeping
 12. were watching
 13. was studying
 14. was cleaning
 15. was setting

Bài tập 2: Viết lại những câu sau dựa theo những gợi ý cho sẵn

 1. What/you/do/when/the lights/go/out?
 2. I/not/feel/well/during/the meeting.
 3. They/laugh/while/we/work.
 4. she/cook/dinner/as/we/arrive?
 5. We/not/expect/rain/while/hike.
 6. He/walk/in the park/when/he/see/an accident.
 7. They/not/pay/attention/in class.
 8. you/daydream/or/listen/to the teacher?
 9. I /not/enjoy/the movie/as much as/you.
 10. She/cry/when/I/call/last night.
 11. We/not/have/fun/at the party.
 12. your phone/ring/or/did/I/imagine/it?
 13. They/not/practice/for/the test.
 14. I/not/feel/inspired/to write.
 15. She/schedule/appointments/while/you/wait/.
 16. you/look/for/me/or/someone/else?

Đáp án bài tập 2:

 1. What were you doing when the lights went out?
 2. I wasn’t feeling well during the meeting.
 3. They were laughing while we were working.
 4. Was she cooking dinner as we were arriving?
 5. We weren’t expecting rain while hiking.
 6. He was walking in the park when he saw an accident.
 7. They weren’t paying attention in class.
 8. Were you daydreaming or listening to the teacher?
 9. I wasn’t enjoying the movie as much as you.
 10. She was crying when I called last night.
 11. We weren’t having fun at the party.
 12. Was your phone ringing or did I imagine it?
 13. They weren’t practicing for the test.
 14. I wasn’t feeling inspired to write.
 15. She was scheduling appointments while you were waiting.
 16. Were you looking for me or someone else?

Bài tập 3: Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa tương tự câu ban đầu

 1. I was doing the dishes when the power went out.

-> The power___________________________.

 1. They were watching TV while I was cooking dinner.

-> I ___________________________.

 1. We were thinking about going to the beach when it started pouring rain.

-> It___________________________.

 1. She was dancing ballet when she sprained her ankle.

-> She___________________________.

 1. They were arguing loudly as I was trying to sleep.

-> I___________________________.

 1. He was fixing his bike when he cut his hand on some rusty metal.

-> He___________________________.

 1. Anna was knitting a scarf while her friend told a funny story.

-> Anna___________________________.

 1. The teacher was explaining the lesson when the fire alarm went off.

-> The fire alarm___________________________.

 1. I was folding laundry when I noticed my missing sock under the couch.

-> I ___________________________.

 1. They were discussing plans for the weekend when an idea was proposed.

-> An idea___________________________.

 1. We were waiting at the bus stop as the rain continued to pour.

-> The rain ___________________________.

Đáp án bài tập 3:

 1. The power went out as I was doing the dishes.
 2. I was cooking dinner while they were watching TV.
 3. It started pouring rain as we were thinking about going to the beach.
 4. She sprained her ankle as she was dancing ballet.
 5. I was trying to sleep as they were arguing loudly.
 6. He cut his hand on some rusty metal as he was fixing his bike.
 7. Anna was knitting a scarf as her friend told a funny story.
 8. The fire alarm went off as the teacher was explaining the lesson.
 9. I noticed my missing sock under the couch as I was folding laundry.
 10. An idea was proposed as they were discussing plans for the weekend.
 11. The rain continued to pour as we were waiting at the bus stop.

Bài tập 4: Chọn câu trả lời đúng

 1. She maked/was making breakfast while the children played/was playing outside.
 2. They debated/were debating ideas as the meeting time approached.
 3. We unpacked/were unpacking boxes when a picture fell/were falling from the walls.
 4. I read/was reading before bed when I heard/was hearing strange noises downstairs.
 5. She listened/was listening to music during her commute to work.
 6. He daydream/was daydreaming as the teacher reviewed/was reviewing test answers.
 7. They gardened/were gardening when rain clouds started/was starting moving in.
 8. We decided/were deciding on dinner plans as the sun set.
 9. I folded/was folding laundry while an interesting show played/was playing on TV.
 10. They chatted/were chatting over coffee when an acquaintance dropped/was dropping by.

Đáp án bài tập 4:

 1. She was making breakfast while the children played outside.
 2. They were debating ideas as the meeting time approached.
 3. We were unpacking boxes when a picture fell from the walls.
 4. I was reading before bed when I heard strange noises downstairs.
 5. She was listening to music during her commute to work.
 6. He was daydreaming as the teacher reviewed test answers.
 7. They were gardening when rain clouds started moving in.
 8. We were deciding on dinner plans as the sun set.
 9. I was folding laundry while an interesting show played on TV.
 10. They were chatting over coffee when an acquaintance dropped by.

Bài tập 5: Tìm lỗi sai trong những câu dưới đây và sửa lại cho đúng

 1. I was practiced my guitar when my friend called.
 2. What were you cook for dinner while I was on the phone?
 3. They were debate politics as the election results came in.
 4. We were walking in the park when it started to rain.
 5. She was knitting a scarf while watched her favorite TV show.
 6. I was doing laundry when I hearing a loud crash of thunder.
 7. We were land at the airport when a tire blew out on the plane.
 8. She was making breakfast while the kids get ready for school.
 9. I was daydream in class when the teacher called on me.
 10. My friends and I were playing basketball in the park when it start to get dark. 

Đáp án bài tập 5:

 1. practiced thành practicing
 2. cook thành cooking 
 3. debate thành debating 
 4. walk thành walking
 5. watched thành watching
 6. hearing thành heard
 7. land thành landing 
 8. get thành got
 9. daydream thành daydreaming 
 10. start thành started 

Bài tập 6: Chia đúng các động từ trong đoạn văn sau ở thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn.

In my last summer holiday, my family and I traveled to Thailand. When we (arrive) 1_____ in Bangkok, it was very hot and humid. While my parents were checking in to our hotel, I (explore) 2_____ the lobby with my little sister. She (look) 3_______ at all the colorful decorations and gold statues, and I (take) 4_____ photos on my phone. Suddenly, my sister (see) 5_____ some monkeys playing outside the window. Their fur (shine) 6_____ in the sunlight. My heart (beat) 7_____ fast with excitement. I (ask) 8_____ the concierge what kind of monkeys they were. He (tell) 9_____ us they were crab-eating macaques that lived in the hotel gardens. For the rest of the afternoon, we (stay) 10_____ by the window watching the monkeys play in the trees. It was an adventure we’ll never forget!

Đáp án bài tập 6:

 1. arrived
 2. was exploring
 3. was looking 
 4. was taking
 5. saw
 6. was shining
 7. was beating 
 8. asked
 9. told
 10. stayed

Bài tập 7:  Biến đổi các câu sau thành dạng phủ định, dạng câu hỏi.

 1. I was doing yoga while listening to a podcast.
 2. They were debating ideas as the meeting time approached.
 3. She was taking notes during her online lecture.
 4. Grandma was knitting by the fireplace as the sunset.
 5. We were unpacking boxes after moving into our new home.
 6. I was daydreaming during my afternoon walk in the park.
 7. They were chopping vegetables for dinner in the kitchen.
 8. She was scrolling on her phone when a news alert appeared.
 9. We were discussing plans for the weekend over coffee.
 10. I was meditating at the park when I heard birds singing.

Đáp án bài tập 7:

Câu  Câu phủ định Câu nghi vấn
1 I was not doing yoga while listening to a podcast. Were you doing yoga while listening to a podcast?

 • Yes, I was.
 • No, I wasn’t.
2 They were not debating ideas as the meeting time approached. Were they debating ideas as the meeting time approached?

 • Yes, they were.
 • No, they weren’t.
3 She was not taking notes during her online lecture. Was she taking notes during her online lecture?

 • Yes, she was.
 • No, she wasn’t.
4 Grandma was not knitting by the fireplace as the sunset. Was Grandma knitting by the fireplace as the sunset?

 • Yes, she was.
 • No, she wasn’t.
5 We were not unpacking boxes after moving into our new home. Were we unpacking boxes after moving into our new home?

 • Yes, we were
 • No, we weren’t.
6 I was not daydreaming during my afternoon walk in the park. Were you daydreaming during your afternoon walk in the park?

 • Yes, I was.
 • No, I wasn’t.
7 They were not chopping vegetables for dinner in the kitchen. Were they chopping vegetables for dinner in the kitchen?

 • Yes, they were.
 • No, they weren’t.
8 She was not scrolling on her phone when a news alert appeared. Was she scrolling on her phone when a news alert appeared?

 • Yes, she was.
 • No, she wasn’t.
9 We were not discussing plans for the weekend over coffee. Were we discussing plans for the weekend over coffee?

 • Yes, we were
 • No, we weren’t.
10 I was not meditating at the park when I heard birds singing. Were you meditating at the park when you heard birds singing?

 • Yes, I was.
 • No, I wasn’t.

Trên đây là lý thuyết cơ bản và các bài tập thì quá khứ tiếp diễn có đáp án chi tiết mà bạn học có thể tham khảo, luyện tập để ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Hãy luyện tập thật nhiều để thành thạo cách sử dụng của thì quá khứ tiếp diễn nhé. Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều kiến thức ngữ pháp hay ho khác trên Hocnguphap.com nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment