Home Bài tập ngữ pháp Trọn bộ bài tập câu chẻ trong tiếng Anh kèm đáp án

Trọn bộ bài tập câu chẻ trong tiếng Anh kèm đáp án

Trọn bộ bài tập câu chẻ trong tiếng Anh kèm đáp án

Câu chẻ là một chủ điểm ngữ pháp quen thuộc trong tiếng Anh, đề nắm chắc kiến thức về câu chẻ thì việc luyện tập bài tập câu chẻ là không thể bỏ qua. Dưới đây Học ngữ pháp đã tổng hợp những kiến thức lý thuyết về câu chẻ trong tiếng Anh kèm bài tập câu chẻ để bạn học luyện tập ghi nhớ kiến thức. Cùng tham khảo lý thuyết và luyện tập bài tập ngay nhé!

I. Lý thuyết về câu chẻ trong tiếng Anh

Trước khi luyện tập với các bài tập câu chẻ trong tiếng Anh thì hãy cùng Học ngữ pháp điểm qua những lý thuyết cơ bản về câu chẻ trong tiếng Anh nhé!

1. Câu chẻ là gì?

Câu chẻ (Cleft sentence) là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh được sử dụng để nhấn mạnh một phần cụ thể của câu. Cấu trúc câu chẻ thường bao gồm một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ, trong đó mệnh đề phụ được chia ra từ mệnh đề chính bằng cách sử dụng các từ “it”, “what”, “who”, “which”, “when” hoặc “where”.

Ví dụ:

 • What I need is a good night’s sleep. (Điều tôi cần là một đêm ngủ ngon lành.)
 • It was at the park where we first met. (Chính là ở công viên mà chúng tôi lần đầu gặp nhau.)

Lý thuyết về câu chẻ trong tiếng Anh

2. Cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh

2.1. Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh vào chủ ngữ của câu. Thông qua việc sử dụng “it” hoặc “what” kết hợp với “is/was” và “who/that”, câu chẻ làm nổi bật chủ ngữ và đưa nó lên vị trí quan trọng trong câu.

Cấu trúc:

Với danh từ/đại từ chỉ người: 

It + is/was + Noun/pronoun + who + V + …

Với chủ ngữ chỉ vật: 

It + is/was + Noun + that + V + …

Ví dụ:

Tom won the competition. (Tom đã thắng cuộc thi.

→  It was Tom who won the competition. (Chính Tom là người đã thắng cuộc thi.)

The dog destroyed the furniture. (Con chó phá hủy đồ đạc.)

→ It was the dog that destroyed the furniture. (Chính con chó đã phá hủy đồ đạc.)

2.2. Câu chẻ nhấn mạnh trạng từ

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh trạng từ chỉ nơi chốn hoặc thời gian trong câu. “It” kết hợp với “is/was”, trạng từ và “that” để tạo câu chẻ.

Cấu trúc: It + is/was + Adverbial phrase + that + S + V…

Ví dụ:

Kate saw John at the party. (Kate nhìn thấy John tại bữa tiệc.)

→ It was at the party that Kate saw John. (Tại bữa tiệc Kate đã nhìn thấy John.)

They met last night. (Họ đã gặp nhau tối qua.)

→ It was last night that they met. (Đó là đêm qua họ đã gặp nhau.)

2.3. Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh tân ngữ của câu. “It” kết hợp với “is/was”, tân ngữ và “that/whom” để tạo câu chẻ.

Cấu trúc:

Với tân ngữ chỉ người: 

It + is/was + Object (chỉ người) + that/whom + S + V…

Với tân ngữ chỉ vật: 

It + is/was + Object (chỉ vật) + that + S + V…

Ví dụ:

They hired John as the new manager. (Họ thuê John làm người quản lý mới.)

→ It was John whom they hired as the new manager. (Đó là John người mà họ đã thuê làm người quản lý mới.)

We saw a shooting star last night. (Chúng tôi đã nhìn thấy một ngôi sao băng đêm qua.)

→ It was a shooting star that we saw last night. (Đó là một ngôi sao băng mà chúng ta đã nhìn thấy tối qua.)

2.4. Câu chẻ với What

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh một câu hoặc một từ cụ thể trong câu. “What” kết hợp với một mệnh đề và động từ để tạo câu chẻ.

Cấu trúc: What clause + V + câu hoặc từ được dùng để nhấn mạnh.

Ví dụ:

Anna bought a new car. (Anna đã mua một chiếc ô tô mới.)

→ What Anna bought was a new car. (Thứ cô ấy mua là một chiếc ô tô mới.)

They ate sushi for dinner.

→  What they ate for dinner was sushi.

2.5. Câu chẻ trong câu bị động

Cấu trúc này được sử dụng khi câu chẻ được sử dụng trong câu bị động để nhấn mạnh chủ thể của hành động.

Cấu trúc:

Với danh từ/đại từ chỉ người: 

It + is/was + Noun/pronoun (chỉ người) + that/who + be + V3/-ed…

Với danh từ chỉ vật: 

It + is/was + Noun (chỉ vật) + that + be + V3/-ed…

Ví dụ:

They elected him as the president.

→ It was him who was elected as the president.

The company has chosen her for the position.

→ It is her who has been chosen for the position.

3. Các cấu trúc câu chẻ nâng cao khác

Các cấu trúc câu chẻ nâng cao này giúp tạo sự nhấn mạnh, sự đảo ngược, hoặc sự tập trung vào các thành phần cụ thể của câu, đồng thời mang lại tính linh hoạt và hiệu quả trong việc truyền đạt ý nghĩa.

Các cấu trúc câu chẻ nâng cao khác

3.1. Câu chẻ với “wh” đảo ngược:

Cấu trúc này được sử dụng để đảo ngược thứ tự của một câu hỏi và tạo câu chẻ để nhấn mạnh phần câu trả lời.

Ví dụ:

On vacation is where they went.

→ The problem is how she solved.

3.2. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với “all”:

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh tất cả các thành phần của một nhóm hoặc danh sách.

All of them enjoyed the party.

→ All of us need to work together.

3.3. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với “there”:

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh sự tồn tại hoặc sự xuất hiện của một sự việc hoặc đối tượng.

Cấu trúc: There + be/verb + noun phrase…

Ví dụ:

The book is on the table.

→ There is the book on the table.

He is waiting at the bus stop.

→  There he is, waiting at the bus stop.

3.4. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với “if”:

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh điều kiện trong một câu và tạo câu chẻ để nhấn mạnh kết quả hoặc hành động.

Cấu trúc: 

If + clause + it’s + vế câu cần nhấn mạnh

Ví dụ:

If you study hard, you will pass the exam.

→ If you study hard is what will help you pass the exam.

If it rains, we will stay indoors.

→ If it rains is when we will stay indoors.

II. Bài tập câu chẻ trong tiếng Anh

Tiếp theo hãy cùng chúng mình luyện tập các bài tập câu chẻ trong tiếng Anh cơ bản đế ghi nhớ những kiến thức lý thuyết đã học ở trên nhé!

Bài tập câu chẻ 1: Lựa chọn đáp án chính xác khi viết lại câu chẻ

1. The heavy rain caused the cancellation of the outdoor event.
A. It was the heavy rain that caused the cancellation of the outdoor event.
B. It is the heavy rain that caused the cancellation of the outdoor event.
C. It was the heavy rain which caused the cancellation of the outdoor event.
D. It was the heavy rain why caused the cancellation of the outdoor event.

2. The talented actor impressed everyone with his performance.
A. It was the talented actor which impressed everyone with his performance.
B. It is the talented actor that impressed everyone with his performance.
C. It was the talented actor what impressed everyone with his performance.
D. It was the talented actor why impressed everyone with his performance.

3. The sudden power outage disrupted the entire neighborhood.
A. It was the sudden power outage which disrupted the entire neighborhood.
B. It is the sudden power outage that disrupted the entire neighborhood.
C. It was the sudden power outage that disrupted the entire neighborhood.
D. It was the sudden power outage why disrupted the entire neighborhood.

4. Her dedication and hard work led to her success.
A. It was her dedication and hard work why led to her success.
B. It is her dedication and hard work that led to her success.
C. It was her dedication and hard work which led to her success.
D. It was her dedication and hard work that led to her success.

5. The new discovery revolutionized the field of medicine.
A. It is the new discovery that revolutionized the field of medicine.
B. It was the new discovery which revolutionized the field of medicine.
C. It was the new discovery what revolutionized the field of medicine.
D. It was the new discovery why revolutionized the field of medicine.

6. The delicious aroma of freshly baked bread filled the kitchen.
A. It was the delicious aroma of freshly baked bread that filled the kitchen.
B. It is the delicious aroma of freshly baked bread that filled the kitchen.
C. It was the delicious aroma of freshly baked bread which filled the kitchen.
D. It was the delicious aroma of freshly baked bread why filled the kitchen.

7. The strong winds blew down several trees in the park.
A. It is the strong winds that blew down several trees in the park.
B. It was the strong winds which blew down several trees in the park.
C. It was the strong winds what blew down several trees in the park.
D. It was the strong winds why blew down several trees in the park.

8. The unexpected announcement surprised everyone in the room.
A. It was the unexpected announcement that surprised everyone in the room.
B. It is the unexpected announcement that surprised everyone in the room.
C. It was the unexpected announcement which surprised everyone in the room.
D. It was the unexpected announcement why surprised everyone in the room.

9. The talented singer wowed the audience with her performance.
A. It is the talented singer that wowed the audience with her performance.
B. It was the talented singer which wowed the audience with her performance.
C. It was the talented singer what wowed the audience with her performance.
D. It was the talented singer why wowed the audience with her performance.

10. The heavy traffic delayed our arrival at the airport.
A. It is the heavy traffic that delayed our arrival at the airport.
B. It was the heavy traffic which delayed our arrival at the airport.
C. It was the heavy traffic what delayed our arrival at the airport.
D. It was the heavy traffic why delayed our arrival at the airport.

Đáp án

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. A
 6. A
 7. A
 8. A
 9. A
 10. A

Bài tập câu chẻ 2: Viết lại câu chẻ sử dụng cấu trúc “It” hoặc “What” để điền vào chỗ trống:

 1. __________ was her dedication and hard work that led to her success.
 2. __________ they need is a reliable transportation system.
 3. __________ was the sound of laughter that filled the room.
 4. __________ surprised me was the beauty of the sunset.
 5. __________ he enjoys most is spending time with his family.
 6. __________ was the smell of fresh coffee that woke me up.
 7. __________ we want is a fair and just society.
 8. __________ caught my attention was the striking artwork on the wall.
 9. __________ she likes about her job is the opportunity to travel.
 10. __________ was his eloquent speech that moved the audience.

Đáp án:

 1. It 
 2. What
 3. It 
 4. What
 5. What
 6. It 
 7. What 
 8. What
 9. What
 10. It

Bài tập câu chẻ 3: Sắp xếp lại những câu dưới đây để tạo thành câu chẻ hoàn chỉnh.

 1. The/ is/ that/ she/ most/ about/ job/ enjoys/ her/ the/ traveling/ opportunity
 2. They/ is/ their/ success/ hard/ work/ achieved/ through/ that/ it
 3. What/ the/ her/ most/ is/ quality/ kindness/ admire/ about/ I
 4. It/ was/ through/ his/ determination/ that/ he/ overcame/ challenges
 5. What/ caught/ my/ was/ attention/ the/ beautiful/ stunning/ scenery
 6. It/ is/ his/ creativity/ that/ makes/ him/ a/ talented/ artist
 7. The/ was/ reason/ for/ their/ late/ arrival/ traffic/ heavy/ the/ that
 8. What/ matters/ to/ her/ the/ most/ is/ happiness/ personal/ her

Đáp án

 1. The opportunity that she enjoys most about her job is traveling.
 2. It is through their hard work that they achieved success.
 3. What I admire most about her is her kindness.
 4. It was through his determination that he overcame challenges.
 5. What caught my attention was the beautiful stunning scenery.
 6. It is his creativity that makes him a talented artist.
 7. The reason for their late arrival was the heavy traffic.
 8. What matters to her the most is her personal happiness.

Bài tập câu chẻ 4: Viết lại những câu sau để nhấn mạnh từ được in đậm

 1. Jenny ate all the cake.

→ It was _____________________

 1. The dog chased the cat up the tree. 

→ It was _____________________

 1. Jack will meet us at the station.

→ It is _____________________

 1. The Math teacher gave the students a challenging assignment. 

→ It was _____________________

 1. We found the missing phone under the couch. 

→ It was _____________________

 1. Jane bought a new car last week. 

→ It was _____________________

 1. My team won the championship. 

→ It was _____________________

 1. They built a new bridge across the river. 

→ It was _____________________

 1. The kids played happily in the park.

→ It was _____________________

 1. Anna solved the difficult math problem.

→ It was _____________________

Đáp án

 1. It was Jenny who ate all the cake.
 2. It was the cat that the dog chased up the tree.
 3. It is Jack who will meet us at the station.
 4. It was a challenging assignment that the Math teacher gave the students.
 5. It was under the couch that we found the missing phone.
 6. It was a new car that Jane bought last week.
 7. It was the championship that my team won.
 8. It was a new bridge that they built across the river.
 9. It was in the park that the kids played happily.
 10. It was the difficult math problem that Anna solved.

Bài tập câu chẻ 5: Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau

 1. My friend loves to dance.

→ It is _______ that my friend loves to do.

 1. The students studied hard for the Math exam.

→ It was _______ that the students studied hard for the Math exam.

 1. The teacher explained the lesson clearly.

→ It was _______ that the teacher did clearly.

 1. We had pasta for dinner last night.

→ It was _______ that we had for dinner last night.

 1. Mina reads novels in her free time.

→ It is _______ that Mina reads in her free time.

 1. Julia went to the cinema after school.

→ It was _______ that Julia went to after school.

 1. They watched a movie on Sunday evening.

→ It was _______ that they watched on Sunday evening.

 1. I read an interesting book this week.

→ It was _______ that I read this week.

Đáp án

 1. dancing 
 2. the exam
 3. the lesson
 4. pasta 
 5. novels 
 6. the cinema 
 7. a movie
 8. an interesting book 

Trên đây là những kiến thức lý thuyết và bài tập câu chẻ trong tiếng Anh cơ bản mà bạn có thể tham khảo luyện tập để ghi nhớ kiến thức. Hy vọng những kiến thức được cung cấp trong bài viết giúp bạn nắm chắc về cấu trúc ngữ pháp cơ bản này và vận dụng vào làm các bài tập ngữ pháp hiệu quả!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment