Home Bài tập ngữ pháp Bài tập mạo từ a an the kèm đáp án chi tiết

Bài tập mạo từ a an the kèm đáp án chi tiết

Bài tập mạo từ a an the kèm đáp án chi tiết

Mạo từ là một trong những kiến thức ngữ pháp cơ bản mà bạn học tiếng Anh nào cũng cần nắm vững. Vậy bạn đã sử dụng thành thạo giới từ trong tiếng Anh chưa? Cùng tham khảo những bài tập mạo từ a, an, the trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao với bài viết dưới đây để sử dụng thật linh hoạt và chính xác mạo từ nhé!

I. Lý thuyết về cách dùng mạo từ a an the

1. Khái niệm Mạo từ là gì?

Mạo từ trong tiếng Anh là một loại từ được sử dụng đặt trước danh từ để chỉ loại hoặc số lượng của danh từ đó. Trong tiếng Anh, có hai loại mạo từ chính là “a/an” và “the”. Mỗi loại mạo từ có quy tắc sử dụng riêng và mang ý nghĩa khác nhau trong câu.

2. Cách dùng mạo từ a an the trong tiếng Anh

Cách dùng mạo từ a an the trong tiếng Anh

Cách dùng mạo từ a/an

Mạo từ “a/an” được gọi là mạo từ không xác định, và được sử dụng khi chúng ta muốn chỉ một người, vật hoặc khái niệm không cụ thể. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mạo từ “a/an”:

 • Sử dụng “a” trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm: Ví dụ: a book, a dog.
 • Sử dụng “an” trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm: Ví dụ: an apple, an hour.
 • Sử dụng “a/an” để chỉ một người hoặc vật không xác định trong một nhóm: Ví dụ: Can I have an orange? (Trong trường hợp này, không quan trọng bạn chọn quả cam nào cụ thể trong nhóm cam).

Cách dùng mạo từ “the”:

Mạo từ “the” được gọi là mạo từ xác định, và được sử dụng khi chúng ta muốn chỉ một người, vật hoặc khái niệm cụ thể. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mạo từ “the”:

 • Sử dụng “the” khi danh từ đã được đề cập trước đó trong văn bản: Ví dụ: I saw a dog. The dog was brown.
 • Sử dụng “the” khi chúng ta chỉ định một người, vật hoặc khái niệm cụ thể: Ví dụ: The Eiffel Tower is in Paris.
 • Sử dụng “the” khi chúng ta nói về điều đã được đề cập trước đó hoặc là rõ ràng trong ngữ cảnh: Ví dụ: The sun is shining brightly today.

II. Bài tập mạo từ a an the có đáp án

Tiếp theo hãy cùng luyện tập với một số bài tập mạo từ a, an, the dưới đây để thành thạo trong cách sử dụng mạo từ nhé!

1. Bài tập mạo từ 1: Điền mạo từ tích hợp vào chỗ trống

 1. ______ ocean.
 2. ______ apple.
 3. ______ umbrella.
 4. ______ university.
 5. ______ zoo.
 6. ______ house.
 7. ______ Europe.
 8. ______ phone.
 9. ______ hospital.
 10. ______ tree.

Đáp án

 1. The 
 2. An 
 3. An 
 4. A
 5. The 
 6. A
 7. No Article 
 8. A
 9. A
 10. A

2. Bài tập mạo từ 2: Điền mạo từ tích hợp để hoàn thành các câu sau:

 1. I saw _____ bird sitting on ______ branch.
 2. She is ______ excellent dancer.
 3. Can I have ______ apple, please?
 4. They live in _____ house next to the park.
 5. He plays _____ guitar very well.
 6. Do you have ______ pen I can borrow?
 7. Let’s go to ______ beach this weekend.
 8. She wants to be _____ doctor when she grows up.
 9. I need to buy ______ umbrella because it’s raining.
 10. He is the tallest person in ______ room.
 11. Can you pass me ______ salt, please?
 12. I have _____ cat and a dog as pets.
 13. She is studying _____ French language.
 14. I saw him at ______ supermarket yesterday.
 15. Let’s watch ______ movie tonight.
 16. Have you ever been to ______ Grand Canyon?
 17. I need ______ envelope to send this letter.
 18. They went on ______ trip to the mountains.
 19. He is _____ best student in our class.
 20. Can you give me ______ example of a phrasal verb?

Đáp án

 1. a/the 
 2. an 
 3. an 
 4. the 
 5. the 
 6. the 
 7. an 
 8. the 
 9. the 
 10. a/a
 11. the 
 12. the 
 13. the 
 14. an 
 15. the 
 16. an 

3. Bài tập mạo từ 3: Trắc nghiệm chọn mạo từ thích hợp để hoàn thành câu

1. I saw __ eagle flying in __ sky.
A. a, the
B. an, the
C. the, the
D. no article needed

2. He wants to become __ architect.
A. a
B. an
C. the
D. no article needed

3. Can I have __ apple from __ fruit basket?
A. a, the
B. an, the
C. the, the
D. no article needed

4. She is __ best student in __ class.
A. a, the
B. an, the
C. the, the
D. no article needed

5. Let’s go to __ beach this weekend.
A. a
B. an
C. the
D. no article needed

6. They live in __ old house on __ corner.
A. a, the
B. an, the
C. the, the
D. no article needed

7. Can you pass me __ salt, please?
A. a
B. an
C. the
D. no article needed

8. I have __ cat and __ dog as pets.
A. a, a
B. an, a
C. the, the
D. no article needed

9. He plays __ guitar very well.
A. a
B. an
C. the
D. no article needed

10. Have you ever been to __ Grand Canyon?
A. a
B. an
C. the
D. no article needed

Đáp án:

 1. A. a, the
 2. A. a
 3. A. a, the
 4. C. the, the
 5. C. the
 6. A. a, the
 7. C. the
 8. A. a, a
 9. C. the
 10. C. the

4. Bài tập mạo từ 4: Điền mạo từ tích hợp để hoàn thành các câu sau:

 1. I went to ____ movies last night.
 2. She ate _____ sandwich for lunch.
 3. We saw _____ beautiful sunset at _____ beach.
 4. This weekend, I am going to visit my friends in _____ other city.
 5. They live near _____ park and often go for walks there.
 6. Would you like _____ tea or _____ coffee?
 7. _____ weather has been nice this week.
 8. We went shopping and I bought _______ new pair of shoes.
 9. _____ lion was sleeping under _____ tree in _____ zoo.
 10. She read _____ book every night before bed.

Đáp án

 1. the
 2. a/the
 3. the 
 4. the 
 5. a/x
 6. The 
 7. a/the

5. Bài tập mạo từ 5: Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại

 1. I went to park yesterday.
 2. We had lunch at famous restaurant in town.
 3. Do you want to go to beach this weekend?
 4. She bought an new phone at the store.
 5. Let’s meet at cafe near school.
 6. We saw an big elephant at zoo last week.
 7. They live in house at end of street.
 8. Did you read article in newspaper?
 9. I need umbrella because is raining.
 10. He wants cat but can’t have dog.

Đáp án:

 1. I went to the park yesterday. Lỗi ở đây là thiếu từ “the” trước danh từ “park”. Chúng ta dùng “the” khi muốn chỉ một công viên cụ thể đã được nhắc tới trước đó hoặc ngụ ý rõ trong ngữ cảnh.
 2. We had lunch at a famous restaurant in town. Lỗi ở đây là thiếu từ “a” trước danh từ “famous restaurant”. Chúng ta dùng “a/an” với các trường hợp không cụ thể, vì vậy khi không đề cập cụ thể đến nhà hàng nào, cần thêm “a”.
 3. Do you want to go to the beach this weekend? Tương tự câu 1, câu này cần thêm “the” trước danh từ “beach” để chỉ một bãi biển cụ thể.
 4. She bought a new phone at the store. Lỗi sử dụng sai mạo từ, cần dùng mạo từ a thay vì an
 5. Let’s meet at the cafe near the school. Lỗi ở đây là thiếu từ “the” trước danh từ “cafe”. Do ngụ ý đến quán cà phê cụ thể gần trường học nên cần “the”.
 6. We saw a big elephant at the zoo last week. Lỗi sử dụng sai mạo từ, cần dùng mạo từ a thay vì an
 7. They live in a house at the end of the street. Lỗi ở đây là thiếu từ “a” trước danh từ “house”. Cần “a” vì đang nhắc tới một căn nhà không cụ thể ở cuối đường. Và thiếu mạo từ the trước end và street
 8. Did you read an article in the newspaper? Lỗi là thiếu từ “an” trước danh từ “article”. Cần “an” vì từ “article” bắt đầu bằng nguyên âm.
 9. I need an umbrella because it is raining. Lỗi là thiếu từ “an” trước danh từ “umbrella” và sai thì hiện tại của động từ “is”.
 10. He wants a cat but can’t have a dog. Lỗi là thiếu từ “a” trước cả hai danh từ “cat” và “dog”. Cần “a” đối với các loài vật chưa xác định.

6. Bài tập mạo từ 6: Điền mạo từ thích hợp để hoàn thành bức thư sau

Dear Anna,

I hope this letter finds you well. I’m writing to tell you about ______ (1) wonderful trip I recently took to ______ (2) beautiful city of Paris, ______ (3) capital of France.

I had always wanted to visit Paris, and I was finally able to make my dream come true last month. I spent ______ (4) week in ______ (5) city, and I had ______ (6) amazing time.

One of ______ (7) first things I did when I arrived in Paris was visit ______ (8) Eiffel Tower. ______ (9) tower is even more impressive in person than it is in pictures. I took ______ (10) elevator to the top of ______ (11) tower, and ______ (12) views of ______ (13) city were breathtaking.

Another highlight of my trip was visiting ______ (14) Louvre Museum. ______ (15) Louvre is home to some of ______ (16) most famous works of art in ______ (17) world, including ______ (18) Mona Lisa, Venus de Milo, and Winged Victory of Samothrace. I spent ______ (19) entire day exploring ______ (20) museum, and I could have easily spent more.

I had ______ (21) absolutely wonderful time in Paris, and I can’t wait to go back someday. If you’ve never been to Paris, I highly recommend adding it to your travel bucket list.

Sincerely,

Lily

Đáp án

 1. a
 2. the
 3. the
 4. a
 5. the 
 6. an 
 7. the
 8. the
 9. the
 10. the
 11. the
 12. the
 13. the
 14. the
 15. The
 16. the
 17. the
 18. the
 19. an
 20. the
 21. an

7. Bài tập mạo từ 7: Điền mạo từ tích hợp để hoàn thành đoạn văn sau

My family went to ___ (1) beach last weekend. The weather was beautiful so we decided to spend ___ (2) day there. We packed ___ (3) picnic lunch and loaded up ___ (4) car early in ___ (5) morning. When we arrived at ___ (6) beach, it was not too crowded yet. ___ (7) kids loved playing in ___ (8) water while ___ (9) parents relaxed in ___ (10) sun. For lunch, we ate ___ (11) sandwiches and fruit that we had brought from home. After lunch, ___ (12) kids played with ___ (13) beach toys in ___ (14) sand. ___ (15) adults chatted and enjoyed ___ (16) peaceful surroundings. We stayed at ___ (17) beach until late afternoon when it started to get busy. By then, ___ (18) kids were tired so we packed up ___ (19)things to head home. We all agreed that we had spent ___ (20) wonderful day at ___ (21)beach.

Đáp án

 1. the 
 2. the 
 3. the 
 4. the 
 5. the 
 6. The 
 7. the 
 8. the 
 9. the 
 10. the 
 11. the
 12. the 
 13. the 
 14. The 
 15. the 
 16. the 
 17. the 
 18. the 
 19. the 

Trên đây là tổng hợp những bài tập mạo từ a, an, the trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao mà bạn học có thể tham khảo và luyện tập. Hy vọng bài viết giúp bạn có thêm những bài tập ngữ pháp hữu ích để luyện tập. Chúc bạn học tập ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả cùng Hocnguphap.com nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment