Home Bài tập ngữ pháp Tổng hợp bài tập so sánh kép từ cơ bản đến nâng cao

Tổng hợp bài tập so sánh kép từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập so sánh kép trong tiếng Anh có đáp án

Cấu trúc so sánh kép là một cấu trúc ngữ pháp cơ bản mà bạn học thường xuyên bắt gặp trong quá trình học tiếng Anh. Tuy nhiên khá nhiều bạn học gặp khó khăn thì làm những bài tập này. Với bài viết dưới đây hãy cùng Hocnguphap luyện tập một số bài tập so sánh kép cơ bản để nắm vững kiến thức hơn nhé!

I. Lý thuyết về so sánh kép trong tiếng Anh

1. Khái niệm so sánh kép

So sánh kép  (Double Comparatives) là một dạng câu so sánh bao gồm 2 mệnh đề, dùng để diễn tả mức độ gia tăng hoặc giảm sút của một đặc điểm, tính chất nào đó khi so sánh hai đối tượng với nhau. So sánh kép thường được sử dụng để thể hiện sự thay đổi theo thời gian hoặc mức độ ảnh hưởng.

Ví dụ:

 • The more you practice public speaking, the more confident and articulate you will become in delivering presentations. (Càng thực hành nói trước công chúng, bạn sẽ càng trở nên tự tin và ăn nói lưu loát hơn khi thuyết trình.)
 • The harder you work on your fitness, the healthier and more energetic you will feel throughout the day. (Bạn càng chăm chỉ rèn luyện thể lực, bạn sẽ càng cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn suốt cả ngày.)

Khái niệm so sánh kép

2. Cấu trúc so sánh kép

Cấu trúc 1:

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Giải thích: Cấu trúc này được sử dụng khi muốn so sánh hai đối tượng hoặc nhóm đối tượng với nhau.

Ví dụ:

 • The more you practice, the better you will perform, and the more opportunities you will create for yourself. (Càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng thể hiện tốt hơn và càng tạo ra nhiều cơ hội cho chính mình.)
 • The harder you study, the higher your grades will be, and the more knowledge you will acquire. (Càng học chăm chỉ, điểm số của bạn sẽ càng cao và bạn sẽ tiếp thu được nhiều kiến ​​thức hơn.)

Cấu trúc 2:

The more + S + V + the + comparative + S + V

Giải thích: Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả mối quan hệ tương quan giữa hai sự vật, đối tượng hoặc tính chất.

Ví dụ:

 • The more you read, the more knowledgeable you become, and the better equipped you are to engage in intellectual discussions. (Càng đọc nhiều, bạn càng trở nên hiểu biết hơn và càng được trang bị tốt hơn để tham gia vào các cuộc thảo luận trí tuệ.)
 • The more you practice speaking a foreign language, the more fluent you become, and the easier it is for you to communicate with native speakers. (Càng thực hành nói ngoại ngữ nhiều, bạn càng trở nên trôi chảy hơn và bạn càng dễ dàng giao tiếp với người bản xứ hơn.)

Cấu trúc so sánh kép

Cấu trúc 3:

Tính từ ngắn: S + V + adj + er + and + adj + er

Tính từ dài: S + V + more and more + adj

Giải thích: Cấu trúc này được sử dụng để so sánh tính chất của một đối tượng hoặc sự vật theo thời gian hoặc mức độ gia tăng.

Ví dụ:

 • The cake is getting sweeter and sweeter as I add more sugar. (Chiếc bánh ngọt hơn và ngọt hơn khi tôi thêm đường nhiều hơn.)
 • The movie is becoming more and more exciting with each scene. (Bộ phim trở nên thú vị hơn và thú vị hơn với mỗi cảnh.)
 • The water is getting colder and colder as we climb higher in the mountains. (Nước càng ngày càng lạnh hơn khi chúng ta leo lên cao trong núi.)

II. Bài tập so sánh kép có đáp án

Cùng Hocnguphap luyện tập một số bài tập ngữ pháp về so sánh kép dưới đây để thành thạo hơn kiến thức ngữ pháp này nhé!

Bài tập 1: Viết lại những câu sau với cấu trúc so sánh kép

 1. The weather is hot. The humidity is high.

→ The hotter _____________________________________________

 1. The book is interesting. The sales are high.

→ The more interesting  __________________________________

 1. The car is fast. The price is high.

→ The faster ___________________________________________

 1. The competition is tough. The rewards are big.

→ The tougher __________________________________________

 1. The movie is popular. The ticket prices are high.

→ The more popular ____________________________________

 1. The traffic is bad. The stress is high.

→ The worse __________________________________________

 1. The mountain is high. The temperature is low.

→ The higher __________________________________________

 1. The exercise is intense. The calorie burn is high.

→ The more intense ______________________________________

 1. The workload is heavy. The pressure is high.

→ The heavier ___________________________________________

 1. The team is strong. The chances of winning are high.

→ The stronger ___________________________________________

Đáp án:

 1. The hotter the weather, the higher the humidity.
 2. The more interesting the book, the higher the sales.
 3. The faster the car, the higher the price.
 4. The tougher the competition, the bigger the rewards.
 5. The more popular the movie, the higher the ticket prices.
 6. The worse the traffic, the higher the stress.
 7. The higher the mountain, the lower the temperature.
 8. The more intense the exercise, the higher the calorie burn.
 9. The heavier the workload, the higher the pressure.
 10. The stronger the team, the higher the chances of winning.

Bài tập 2: Hoàn thành các câu dưới đây với cấu trúc so sánh kép với từ gợi ý cho trước

 1. _______ (big) an apartment is, ______ (high) the price.
 2. The more you practice, _________________ (good) your skills become.
 3. The longer she studies, _________________ (high) her grades will be.
 4. The harder you work, _________________ (great) the results you will achieve.
 5. The more books you read, _________________ (wide) your knowledge will be.
 6. _______ (fast) he runs, _________________ (quickly) he reaches the finish line.
 7. The more you save, _________________ (much) money you will have.
 8. ______ (hot) it gets, _________________ (uncomfortable) it becomes.
 9. The more you exercise, _________________ (fit) you will become.
 10. _____ (early) you wake up, _________________ (productive) your day will be.

Đáp án

 1. The better/the higher
 2. The better
 3. The higher
 4. The greater
 5. The wider
 6. The faster/The more quickly
 7. The much
 8. The hotter/The more uncomfortable
 9. The fitter
 10. The earlier/The more productive

Bài tập 3: Trắc nghiệm lựa chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống

1. The more you practice, _________________ your performance will be.
A. the better
B. the good
C. the best
D. the well

2. The faster he runs, _________________ he will reach the finish line.
A. the quickly
B. the fast
C. the faster
D. the quick

3. The harder you work, _________________ your chances of success.
A. the hardly
B. the harder
C. the hardest
D. the hard

4. The more you study, _________________ knowledge you will gain.
A. the many
B. the more
C. the much
D. the most

5. The hotter it gets, _________________ it becomes to stay outside.
A. the hotter
B. the hot
C. the more hot
D. the most hot

6. The more you save, _________________ you will have for the future.
A. the many
B. the much
C. the more
D. the most

7. The earlier you start, _________________ you will finish the project.
A. the quickly
B. the earlier
C. the fast
D. the quick

8. The bigger the car, _________________ it consumes fuel.
A. the much
B. the more
C. the most
D. the many

9. The longer he practices, _________________ his skills become.
A. the good
B. the better
C. the best
D. the well

10. The more you exercise, _________________ you will feel.
A. the healthier
B. the healthy
C. the health
D. the healthiest

Đáp án

 1. A. the better
 2. C. the faster
 3. B. the harder
 4. B. the more
 5. A. the hotter
 6. C. the more
 7. B. the earlier
 8. B. the more
 9. B. the better
 10. A. the healthier

Bài tập 4: Tìm lỗi sai trong những câu so sánh kép sau và sửa lại cho chính xác

 1. The more fast I run, the quicker I will win the race.
 2. The harder you study, the good your grades will be.
 3. The more bigger the house, the expensive it is.
 4. The less you eat, the much weight you will lose.
 5. The longer I practice, the best I become at playing the piano.

Đáp án

 1. The faster I run, the quicker I will win the race. (Loại bỏ “more” trước “fast” vì “fast” là tính từ ngắn, không cần sử dụng so sánh kép.)
 2. The harder you study, the better your grades will be. (Thay “good” bằng “better” vì đây là so sánh kép.)
 3. The bigger the house, the more expensive it is. (Thêm more vào trước tính từ expensive)
 4. The less you eat, the more weight you will lose. (Thay “much” bằng “more” vì “weight” là danh từ không đếm được.)
 5. The longer I practice, the better I become at playing the piano. (Thay “best” bằng “better” vì đây là so sánh kép.)

Bài tập 5: Điền dạng đúng của những từ sau vào chỗ trống

 1. The more you practice, (confident) _______________ you will become in your abilities, and (successful) _______________ you will be in achieving your goals.
 2. The earlier you start, (quickly) _______________ you will be able to finish the task, and (satisfactory) _______________ the result will be.
 3. The harder you work, (great) _______________ progress you will make, and (fulfilling) _______________ the outcomes will be.
 4. The more you learn, (knowledgeable) _______________ you will become, and (prepared) _______________ you will be to face challenges.
 5. The faster you run, (far) _______________ you will be able to distance yourself from others, and (impressive) _______________ your performance will be.

Đáp án:

 1. the more confident/the more successful 
 2. the more quickly/the more satisfactory 
 3. the greater/the more fulfilling
 4. the more knowledgeable/ the more prepared you will be to face challenges.
 5. the farther/the more impressive

Trên đây là tổng hợp một số bài tập ngữ pháp so sánh kép trong tiếng Anh mà bạn học có thể tham khảo luyện tập ghi nhớ kiến thức về chủ điểm ngữ pháp này. Chúc bạn học tập hiệu quả và không gặp khó khăn khi làm các bài tập so sánh kép trong tiếng Anh.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment