Home Ngữ pháp cơ bản Cấu trúc suggest trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng

Cấu trúc suggest trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng

Cấu trúc suggest trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng

Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu quen thuộc thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và xuất hiện trong bài thi tiếng Anh. Vì vậy việc nắm chắc kiến thức về cấu trúc suggest là không thể bỏ qua trong quá trình học. Dưới đây là những lý thuyết cơ bản và bài tập cấu trúc suggest trong tiếng Anh mà bạn học có thể tham khảo và luyện tập. Cùng khám phá ngay nhé!

I. Suggest là gì?

Cấu trúc suggest” trong tiếng Anh là một cách diễn đạt ý kiến, gợi ý hoặc đề xuất một ý tưởng, hành động hoặc ý nghĩ cho người nghe hoặc đối tượng khác. Nó được sử dụng để truyền đạt một ý kiến một cách lịch sự và tôn trọng, thường được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày, cũng như trong viết văn hoặc công việc chuyên nghiệp.

Ví dụ:

 • I suggest that he tries practicing yoga to reduce stress. (Tôi đề nghị anh ấy thử tập yoga để giảm căng thẳng.)
 • I suggest that they schedule regular meetings to improve communication. (Tôi đề nghị họ nên sắp xếp các cuộc họp thường xuyên để cải thiện việc giao tiếp.)

Suggest là gì?

II. Cấu trúc suggest trong tiếng Anh

1. Cấu trúc 1: Suggest + noun/noun phrase

Trong cấu trúc này, “suggest” được theo sau bởi một danh từ hoặc cụm danh từ, diễn đạt ý kiến, gợi ý hoặc đề xuất một ý tưởng cụ thể.

Ví dụ:

 • Jenny suggested a restaurant for our lunch. (Jenny gợi ý một nhà hàng cho bữa trưa của chúng tôi.)
 • Tim suggested a solution to the problem. (Tim đề xuất một giải pháp cho vấn đề.)

Cấu trúc 1: Suggest + noun/noun phrase

2. Cấu trúc 2: Suggest + that-clause

Trong cấu trúc này, “suggest” được theo sau bởi “that” và một mệnh đề nguyên mẫu, diễn đạt ý kiến, gợi ý hoặc đề xuất một hành động hoặc ý nghĩ cho người nghe hoặc đối tượng.

Ví dụ:

 • Kate suggested that we should go on a trip together. (Kate gợi ý rằng chúng ta nên đi du lịch cùng nhau.)
 • Tim suggested that Mai study harder for the exam. (Tim gợi ý rằng Mai nên học chăm chỉ hơn cho kỳ thi.)

Cấu trúc 2: Suggest + that-clause

3. Cấu trúc 3: Suggest + V-ing

Trong cấu trúc này, “suggest” được theo sau bởi động từ + “ing” để diễn đạt ý kiến, gợi ý hoặc đề xuất một hành động hoặc ý nghĩ cho người nghe hoặc đối tượng.

Ví dụ:

 • They suggested going to the beach for the weekend. (Họ gợi ý rằng chúng ta nên đi biển vào cuối tuần.)
 • He suggested taking a break from work to relax. (Anh ấy gợi ý nghỉ ngơi một chút để thư giãn khỏi công việc.)

Cấu trúc 3: Suggest + V-ing

4. Cấu trúc 4: Suggest + Wh-question word

Trong cấu trúc này, “suggest” được theo sau bởi từ hỏi (wh-question word) như “what”, “where”, “when”, “how”,… để diễn đạt ý kiến, gợi ý hoặc đề xuất một câu hỏi cụ thể.

Ví dụ:

 • She suggested what we should wear to the party. (Cô ấy gợi ý chúng ta nên mặc gì cho buổi tiệc.)
 • He suggested where we could go for a day trip. (Anh ấy gợi ý nơi chúng ta có thể đi du lịch một ngày.)

Tham khảo bài viết: Cấu trúc so that: Công thức, cách dùng, bài tập vận dụng

III. Cách sử dụng cấu trúc suggest

Như vậy là bạn đã nắm được lý thuyết về suggest là gì cũng như các cấu trúc suggest được sử dụng phổ biến rồi. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách dùng cấu trúc suggest trong tiếng Anh nhé!

1. Cách sử dụng cấu trúc Suggest + gerund 

 • Được sử dụng để đưa ra đề nghị một hành động cụ thể cho bản thân, cho một người hoặc nhóm người cụ thể:
  • She suggested taking a break from work to reduce stress. (Cô ấy đề nghị nghỉ ngơi để giảm căng thẳng.)
  • The teacher suggested doing group projects for enhanced learning. (Giáo viên đề nghị làm các dự án nhóm để nâng cao việc học tập.)
 • Đôi khi người nói hoặc người viết muốn tránh ám chỉ người đọc là người có vấn đề, vì vài lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ cũng sẽ dùng cấu trúc suggest + gerund. Khi sử dụng cấu trúc này, người nói hoặc người viết cần phải thận trọng và nhạy cảm với cảm xúc và tình cảm của người nghe. 
  • I suggest not wearing that outfit to the party. (Tôi đề nghị không nên mặc trang phục đó đến buổi tiệc.)
  • The boss suggested improving your communication skills. (Sếp đề nghị cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn.)

2. Cách dùng cấu trúc Suggest that S + V

Dưới đây là một số cách dùng phổ biến của cấu trúc suggest trong tiếng Anh kèm ví dụ minh họa mà bạn học cần ghi nhớ:

 • Cấu trúc “suggest that S + V” được sử dụng khi muốn khuyên thẳng thừng một người hoặc một nhóm người cụ thể.
  • They suggest that we take a vacation to relax and recharge. (Họ đề nghị chúng ta đi nghỉ để thư giãn và nạp lại năng lượng.)
  • She suggests that he study harder for the upcoming exam. (Cô ấy đề nghị anh ta học chăm chỉ hơn cho kỳ thi sắp tới.
 • Khi sử dụng cấu trúc “suggest that S + be V-ing” (thì hiện tại tiếp diễn), người nói thể hiện rằng đề nghị của mình là một hành động đang diễn ra hoặc sẽ diễn ra trong tương lai gần. Đồng thời, cấu trúc này cũng cho thấy người nói đang muốn giải thích lý do hay cung cấp thông tin thêm về đề nghị của mình.
  • She suggests that we be taking action to address the climate change crisis. (Cô ấy đề nghị chúng ta đang thực hiện hành động để giải quyết khủng hoảng biến đổi khí hậu.)
  • I suggest that you be attending the meeting at 3 PM to discuss the new project. (Tôi đề nghị bạn đang tham dự cuộc họp lúc 3 giờ chiều để thảo luận về dự án mới.)
 • Ngoài ra cấu trúc “suggest” được sử dụng để đề cử, tiến cử hoặc đề xuất một cái gì đó (một người hoặc một vật) cho một mục đích cụ thể hoặc tình huống nào đó.
  • I suggest William for the position of team leader. He has experience and excellent leadership skills . (Tôi đề cử John cho vị trí trưởng nhóm. Anh ấy có kinh nghiệm và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc.)

IV. Bài tập cấu trúc suggest có đáp án

Tiếp theo để giúp bạn học ghi nhớ kiến thức về cách dùng cấu trúc suggest trong tiếng Anh, Học ngữ pháp đã tổng hợp một số bài tập cấu trúc suggest kèm đáp án chi tiết để bạn học luyện tập. Cùng tham khảo nhé!

Bài tập 1: Sử dụng cấu trúc suggest đã học để viết lại câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi. 

 1. Smith is always late for meetings. (leave earlier)

→ I suggest ____________________________________________.

 1. They are planning a beach trip. (bring sunscreen)

→ I suggest ____________________________________________.

 1. Lisa has trouble sleeping at night. (try drinking chamomile tea)

→ I suggest ____________________________________________.

 1. The room is too dark. (use brighter light bulbs)

→ I suggest ____________________________________________.

 1. We need more volunteers for the event. (ask friends to join)

→ I suggest ____________________________________________.

 1. “Why don’t you take a break and relax?” she asked me.

→ She suggests _________________________________________.

 1. “Let’s have a picnic in the park,” he said to his friends.

→ He suggests __________________________________________.

Bài tập 2: Chia động từ với cấu trúc suggest trong những câu dưới đây.

 1. Ms.Smith suggested her students _________ (arrive) earlier to prepare for the lessons.
 2. The doctor suggest me _________ (do) more exercises to improve my health.
 3. They suggest we __________ (have) the meeting next Monday.
 4. My parents suggest me _________ (attend) this university to continue my study.
 5. John’s boss suggest him ___________ (take) a coffee break to relax.
 6. The guide suggests __________(visit) the beautiful beaches in the south.
 7. We suggest you __________ (try) eating healthy food to lose weight effectively.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

1. Anna’s teacher suggested she ______ harder to pass the exam.
A. studies
B. study
C. studying

2. Sara suggests they ______ a meeting every month.
A. should have
B. have
C. Both are correct

3. The leader suggested that our team ______ an online group.
A. have
B. has
C. having

5. We have suggested ______ to London for this winter vacation.
A. going
B. go
C. should go

6. Sara suggests that John ______ soccer to have good health.
A. (should) play
B. playing
C. plays

7. The government suggests ______ by public vehicle to reduce the air pollution.
A. travel
B. traveling
C. traveled

8. The teacher suggested that students ______ on time for class.
A. arrive
B. arrives
C. arriving

9. My friend suggested we ______ dinner at the new Italian restaurant.
A. should have
B. have
C. having

10. The doctor suggests you ______ your medication regularly.
A. taking
B. took
C. take

Đáp án chi tiết:

Đáp án bài tập 1:

 1. → I suggest that Smith leaves earlier for meetings.
 2. → I suggest that they bring sunscreen for the beach trip.
 3. → I suggest that Lisa tries drinking chamomile tea to help with sleeping at night.
 4. → I suggest that they use brighter light bulbs in the room.
 5. → I suggest that we ask friends to join as volunteers for the event.
 6. → She suggests that I take a break and relax.
 7. → He suggests that they have a picnic in the park.

Đáp án bài tập 2:

 1. arrive
 2. do
 3. have
 4. attend
 5. take
 6. visiting
 7. try

Đáp án bài tập 3:

 1. B
 2. B
 3. A
 4. A
 5. A
 6. B
 7. A
 8. A
 9. B
 10. C

Như vậy là bạn đã nắm được những kiến thức lý thuyết ngữ pháp cơ bản về cấu trúc suggest trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng rồi. Hãy ghi nhớ thật kỹ kiến thức ngữ pháp này và vận dụng hiệu quả vào trong giao tiếp và giải quyết tốt các bài tập ngữ pháp tiếng Anh nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment