Home Ngữ pháp nâng cao Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed conditional sentence) trong tiếng Anh

Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed conditional sentence) trong tiếng Anh

Câu điều kiện hỗn hợp: 2 Công thức, cách dùng, bài tập

Câu điều kiện hỗn hợp là một cấu trúc ngữ pháp nâng cao trong tiếng Anh, kết hợp giữa điều kiện không thực tế trong quá khứ và kết quả không thực tế trong hiện tại hoặc quá khứ. Câu điều kiện hỗn hợp cho phép chúng ta diễn tả những tình huống tưởng tượng và truyền đạt ý nghĩa về những hành động không xảy ra hoặc không thực tế. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cấu trúc và cách sử dụng của câu điều kiện hỗn hợp trong bài viết dưới đây. Ngoài ra cùng luyện tập một số bài tập để ghi nhớ cách sử dụng những cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp nhé!

I. Câu điều kiện hỗn hợp là gì?

Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed conditional sentence) là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh mà kết hợp một điều kiện không thực tế trong quá khứ với kết quả của nó ở hiện tại hoặc ngược lại. Điều này có nghĩa là phần điều kiện của câu được diễn tả bằng một thì quá khứ và phần kết quả được diễn tả bằng một thì hiện tại. Câu điều kiện hỗn hợp được xây dựng bởi sự kết hợp giữa câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3.

Câu điều kiện hỗn hợp cũng bao gồm 2 mệnh đề:

 • Mệnh đề chính (Main clause) ➡ mệnh đề chỉ kết quả
 • Mệnh đề If (If-clause) ➡ mệnh đề phụ chỉ điều kiện

Ví dụ:

 • If I had saved money each month, I would have been able to afford a new car by now. (Nếu tôi tiết kiệm tiền mỗi tháng thì bây giờ tôi đã có thể mua được một chiếc ô tô mới.)
 • If you studied more regularly, you could pass the exam and wouldn’t have to retake the class. (Nếu bạn học thường xuyên hơn, bạn có thể đậu kỳ thi và không phải học lại lớp.)
 • If the scientists discovered this phenomenon sooner, it might have revolutionized technology years ago. (Nếu các nhà khoa học phát hiện ra hiện tượng này sớm hơn, nó có thể đã cách mạng hóa công nghệ từ nhiều năm trước.)

Câu điều kiện hỗn hợp là gì?

II. Các loại câu điều kiện hỗn hợp thường dùng

Câu điều kiện hỗn hợp thường được dùng trong trường hợp mà tình huống đặt ra không có thật. Dưới đây là 2 cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp thường gặp nhất mà bạn nên biết:

1. Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 (Past ➡ Present)

Cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp loại 1 được sử dụng để diễn tả một điều kiện không thực tế trong quá khứ và kết quả của nó ở hiện tại hoặc trong tương lai. Cấu trúc:

If + Past perfect, S + would/could + infinitive
 • Trong cấu trúc này sử dụng thì quá khứ hoàn thành (past perfect) trong phần điều kiện của câu. Điều này diễn tả rằng sự việc trong điều kiện đã không xảy ra. Cấu trúc của phần điều kiện: If + Past perfect.
 • Sử dụng “would” hoặc “could” kết hợp với nguyên mệnh đề (infinitive) để diễn tả kết quả của điều kiện không thực tế trong quá khứ. Cấu trúc của phần kết quả: S + would/could + infinitive.

Ví dụ:

 • If I had won the lottery, I would be living in a mansion now. (Nếu tôi đã trúng xổ số, tôi sẽ sống trong một biệt thự lớn bây giờ.)
 • If she had passed the exam, she could have gone to her dream university. (Nếu cô ấy đã thi đỗ, cô ấy có thể đã vào trường đại học mơ ước.)
 • If Anna had booked the tickets earlier, she could have attended the concert. (Nếu họ đã đặt vé sớm hơn, họ đã có thể tham dự buổi hòa nhạc.)

2. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 (Present ➡ Past)

Cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp loại 2 được sử dụng để diễn tả một điều kiện không thực tế trong hiện tại và kết quả không thực tế trong quá khứ.Cấu trúc:

If + Past simple, S + would/could/might + have + V(p2) + O
 • Sử dụng thì quá khứ đơn (past simple) trong phần điều kiện của câu. Điều này diễn tả rằng sự việc trong điều kiện không xảy ra hoặc không thực tế. Cấu trúc của phần điều kiện: If + Past simple.
 • Sử dụng “would,” “could,” hoặc “might” kết hợp với “have + V(p2)” (quá khứ phân từ) để diễn tả kết quả không thực tế trong quá khứ. Cấu trúc của phần kết quả: S + would/could/might + have + V(p2) + O.

Ví dụ:

 • If I had more free time, I would have traveled to different countries. (Nếu tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi đã đi du lịch đến các quốc gia khác.)
 • If Robert studied harder, he could have passed the IELTS exam. (Nếu cô ấy học chăm chỉ hơn, cô ấy đã có thể thi đỗ.)

3. Đảo ngữ của câu điều kiện hỗn hợp

Như vậy là bạn đã tìm hiểu về 2 cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp loại 1 và loại 2 trong tiếng Anh rồi. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp nhé!

3.1. Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Cấu trúc:

Had + S + (not) + P2,  S + would/might/could + V

Ví dụ:

 • Had we not been running late, we could have made our flight on time. (Nếu chúng tôi không đến trễ thì chúng tôi đã có thể đáp chuyến bay đúng giờ.)
 • Had she studied more extensively, she might have passed the licensing exam with a higher score. (Nếu cô ấy nghiên cứu sâu hơn, cô ấy có thể đã vượt qua kỳ thi cấp giấy phép với số điểm cao hơn.)

Đảo ngữ của câu điều kiện hỗn hợp

3.2. Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Cấu trúc:

Were + S + (not), S + would/might/could + have + P2.

Were + S + (not) to V,  S + would/might/could + have + P2.

Ví dụ:

 • Were she not so busy with work, she might have had time to pursue some hobbies. (Nếu cô ấy không quá bận rộn với công việc, có lẽ cô ấy đã có thời gian để theo đuổi một số sở thích.)
 • Were conditions not so volatile politically, peace talks could have made more progress. (Nếu các điều kiện không quá bất ổn về mặt chính trị, các cuộc đàm phán hòa bình có thể đã đạt được nhiều tiến bộ hơn.)

Tham khảo thêm: Tổng hợp kiến thức về câu điều kiện nâng cao chi tiết

IV. Một số lưu ý khi sử dụng câu điều kiện hỗn hợp

Một số lưu ý khi sử dụng câu điều kiện hỗn hợp

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng câu điều kiện hỗn hợp mà bạn học cần lưu ý để sử dụng chính xác những cấu trúc ngữ pháp này:

 • Câu điều kiện hỗn hợp thể hiện một tình huống không thực tế hoặc không xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.
 • Câu điều kiện hỗn hợp sử dụng các dạng thì khác nhau để biểu thị phần điều kiện và phần kết quả.
 • Động từ “would” thường được sử dụng trong phần kết quả của câu điều kiện hỗn hợp.
 • Trong cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp gốc, mệnh đề điều kiện If có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề kết quả. Nhưng trong đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp, mệnh đề If bắt buộc phải được đặt đứng trước mệnh đề chính.

V. Bài tập câu điều kiện hỗn hợp có đáp án

Tiếp theo để ghi nhớ những kiến thức lý thuyết đã học hãy cùng luyện tập với bài tập dưới đây nhé!

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc cho chính xác

 1. If I ______ (study) harder, I _____ (understand) the material better.
 2. If it ______ (snow) last night, the roads ______ (be) icy this morning.
 3. If it ______ (rain) more, the crops ______ (grow) larger.
 4. If he _____ (leave) earlier, he _____ (make) it to work on time.
 5. If you had _____ (arrive) on time, we _____ (be) able to catch the movie.
 6. If I _____ (find) their contact information, I _____ (be) able to reach out for help.
 7. If she _____ (ask) for assistance, someone _____ (show) her how to do it.
 8. If they_____(listen) closely, she _____ (explain) it more clearly.
 9. If they _____ (realize) the mistake, they _____ (correct) it before causing problems.
 10. If the program ____ (begin) earlier, more people ____ (be) able to participate.

Bài tập 2: Viết lại câu sau với cấu trúc đảo ngữ

 1. If he saw the sign, he might have known which way to go.

 ➡ Had he ____________________________________

 1. If I had saved more consistently, I could afford to retire earlier.

 ➡ Were I  ____________________________________

 1. If they had left on time, they would have been able to catch their flight.

 ➡ Were they  ____________________________________

 1. If they finished earlier, we could have had time for dinner.

 ➡ Had they  ____________________________________

 1. If the mail arrived yesterday, you would have received your package by now.

 ➡ Had the mail ____________________________________

 1. If the meeting started on time, I could have been back at work sooner.

 ➡ Had the meeting  ____________________________________

 1. If I found my missing keys, I would have been able to drive myself to the store.

 ➡ Had I  ____________________________________

 1. If the project had been better organized, it could have launched on schedule.

 ➡ Were the project  ____________________________________

Đáp án 

Bài tập 1:

 1. had studied / could have understood
 2. snowed / would have been
 3. had rained / would have grown
 4. left / could have made
 5. arrived / would have been
 6. found / might have been
 7. asked / would have shown
 8.  had listened / could have explained
 9. realized / could have corrected
 10. had begun / would have been

Bài tập 2:

 1. Had he seen the sign, he might have known which way to go.
 2. Were I to have saved more consistently, I could afford to retire earlier.
 3. Were they to have left on time, they would have been able to catch their flight.
 4. Had they finished earlier, we could have had time for dinner.
 5. Had the mail arrived yesterday, you would have received your package by now.
 6. Had the meeting started on time, I could have been back at work sooner.
 7. Had I found my missing keys, I would have been able to drive myself to the store.
 8. Were the project to have been better organized, it could have launched on schedule.

Trên đây là những kiến thức tổng quan về câu điều kiện hỗn hợp, một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Việc hiểu và sử dụng đúng cấu trúc này sẽ giúp bạn sử dụng linh hoạt trong giao tiếp và truyền đạt ý nghĩa chính xác trong tiếng Anh. Ngoài ra đừng quên luyện tập các bài tập ngữ pháp mà Hocnguphap đã cung cấp để ghi nhớ kiến thức tốt hơn nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment